OSNOVNI PODACI
Površina   294 km²
Broj stanovnika  131.634
Broj zaposlenih  31.834
Broj nezaposlenih  20.560
BDP   1.235.506.000 KM
Struktura privrede   Rudarstvo, prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo
Struktura privrednih subjekata lica: 3.476; Jedinice u sastavu: 1.976; Obrti: 3.478
Informacije o radnoj snazi

VSS: 2.256; VŠS: 184; SSS: 6.746; NSS: 14; VKV: 180; KV: 6.599; PKV: 316; NKV: 4.265

Prosječna neto plaća  860 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava  1.127
Uvoz - izvoz  312.936.000 KM - 118.995.000 KM

 

KONTAKT
Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti 
Email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon  + 387 (0)35 307 380
Adresa  ZAVNOBIH-a br.11, 75000 Tuzla, BiH
Ostalo  www.tuzla.ba


STRATEGIJE
Strategija razvoja općine Tuzla do 2026.
Strateške smjernice razvoja i promocije turizma u općini Tuzla

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. zahtjev Uredno podnesen zahtjev sa potrebnim podacima o objektu koji je predmet izdavanja urbanističke saglasnosti
2. KKP, PL, Identifikacija parcele Katastarska dokumentacija ne starija od 6 mjeseci
3. Idejni projekat Izrađuje ovlašteno pravno lice –projektna kuća
4. Dokaz o plaćenoj taksi  

 

DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
  Za zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i izdavanje odobrenja za građenje objekata visokogradnje plaća se taksa u akontativnom iznosu od 60,00 KM, a nakon definisanja površine građevine u toku postupka plaća se iznos razlike utvrđene takse:  
1.  a) stambeni i stambeno-poslovni objekti do 160m2 60,00 KM
  b) poslovni objekti do 160m2 70,00 KM
2.  a) stambeni objekti od 160 do 500m2 90,00 KM
  b) stambeno-poslovni objekti od 160 do 500m2 150,00 KM
  c) poslovni objekti od 160 do 500m2 270,00 KM
3. a) stambeni objekti preko 500m2 150,00 KM
  b) stambeno poslovni objekti preko 500m2 220,00 KM
  c) poslovni objekti preko 500m2 450,00 KM
4. Kopija katastarskog plana Za jednu parcelu -11 KM, za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika-4 KM.
5. Posjedovni list 8,00 KM

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Rješenje o urbanističkoj saglasnosti  Uz priloženo rješenje o urbanističkoj saglasnosti 
2.  Zemljišnoknjižni izvadak  Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima 
3.  Glavni projekat,revizija glavnog projekta  Ovlaštena projektna kuća 
4.  Protivpožarna saglasnost na projekat  Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla 
5.  Sanitarna saglasnost na projekat i lokaciju  Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla 
6.  Dokaz o plaćenoj renti, dokaz o uplaćenoj naknadi za izgradnju skloništa, dokaz o uplaćenoj taksi    

 

DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
  Iznos takse 60 KM, a nakon definisanja površine građevine u toku postupka plaća se iznos razlike utvrđene takse: 60,00 KM
1. a) stambeni i stambeno-poslovni objekti do KM 60,00 KM
  b) 160m2 poslovni objekti do 160m2 70,00 KM
2. a) stambeni objekti od 160 do 500m2 90,00 KM
  b) stambeno-poslovni objekti od 160 do 500m2 150,00 KM
  c) poslovni objekti od 160 do 500m2 270,00 KM
3. a) stambeni objekti preko 500m2 150,00 KM
  b) stambeno poslovni objekti preko 500m2 220,00 KM
  c) poslovni objekti preko 500m2 450,00 KM
4. Za izdavanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za građenje objekata niskogradnje 80,00 KM
5. Za izdavanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za građenje drugih vrsta objekata,odnosno drugih zahvata u prostoru za koje se donosi urbanistička saglasnost i građevinska dozvola  60,00 KM
6. Naknadu za pogodnost lokacije (renta) za neto korisnu površinu objekta u iznosu od:  
  I zona (6% od 884,52 KM): 53,07KM po m2
  II zona (5% od 884,52 KM): 44,23KM po m2
  III zona (4% od 884,52 KM): 35,38KM po m2
  IV zona (3% od 884,52 KM): 26,54 KM po m2
  V zona (2% od 884,52 KM): 17,69KM po m2
  VI zona (1% od 884,52 KM): 8,85 KM po m2
7. Naknada u iznosu od 1% od predračunske vrijednosti objekta  
8. Sanitarna saglasnost na projektnu dokumentaciju: Općinska administrativna taksa za  
  a) stambene objekte 60,00 KM
  b) stambeno-poslovne objekte 70,00 KM
  c) poslovne objekte 90,00 KM
9. Sanitarna saglasnost na lokaciju: Općinska administrativna taksa za:  
  a) stambene objekte 60,00 KM
  b) stambeno-poslovne objekte 70,00 KM
  c) poslovne objekte 90,00 KM

 

 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

R.br. Korak Opis koraka
1. Odobrenje za građenje uključujući izmjene i
dopune , a za zahvate u prostoru iz čl.109 ZoPUG TK zapisnik o inspekcijskom pregledu prije početka građenja
Služba za prostorno uređenje
i zaštitu okoline 
2. Geodetski snimak građevine i parcele
izrađen na katastarskoj podlozi u digitalnom i
analognom obliku
Registrovano i ovlašteno pravno
lice
3. Pisana izjava izvođača radova   
4. Pisani izvještaj nadzora nad građenjem sa
potvrdom o kompletnosti radova 
 
5. Protivpožarna saglasnost na izvedeno stanje  Registrovano i ovlašteno pravno
lice 
6. Dokaz o uplati administrativne takse   

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa 10,00 KM
2. Naknada članovima komisije za tehnički pregled objekta  
 
  1. Individualni stambeni objekti
 
  Objekti površine do 160 m2 Predsjednik 90,00 KM
Članovi 70,00 KM
  Objekti površine 161 - 320 m2 Predsjednik 110,00 KM
Članovi 90,00 KM
  Objekti površine preko 320 m2 Predsjednik 150,00 KM
Članovi 120,00 KM
 
  1. Individualni stambeno-poslovni objekti
 
  Objekti površine do 160 m2 Predsjednik 110,00 KM
Članovi 90,00 KM
  Objekti površine 161 - 320 m2 Predsjednik 150,00 KM
Članovi 120,00 KM
  Objekti površine preko 320 m2 Predsjednik 185,00 KM
Članovi 150,00 KM
 
  1. Kolektivni stambeni  objekti
 
  Objekti površine do 500 m2 Predsjednik 185,00 KM
Članovi 150,00 KM
  Objekti površine 501 - 1000 m2 Predsjednik 260,00 KM
Članovi 210,00 KM
  Objekti površine 1001 - 5000 m2 Predsjednik 600,00 KM
Članovi 450,00 KM
  Objekti površine 5001 - 10.000 m2 Predsjednik 900,00 KM
Članovi 670,00 KM
  Objekti površine preko 10.000 m2 Predsjednik 1.100,00 KM
Članovi 900,00 KM
 
  1. Kolektivni stambeno-poslovni objekti
 
  Objekti površine do 500 m2 Predsjednik 225,00 KM
Članovi 185,00 KM
  Objekti površine 501 - 1000 m2 Predsjednik 300,00 KM
Članovi 240,00 KM
  Objekti površine 1001 - 5000 m2 Predsjednik 750,00 KM
Članovi 600,00 KM
  Objekti površine 5001 - 10.000 m2 Predsjednik 1.100,00 KM
Članovi 900,00 KM
  Objekti površine preko 10.000 m2 Predsjednik 1.300,00 KM
Članovi 1.100,00 KM
 
  1. Poslovno/proizvodni objekti
 
  Objekti površine do 150 m2 Predsjednik 110,00 KM
Članovi  90,00 KM
  Objekti površine 151 - 500 m2 Predsjednik 225,00 KM
Članovi 185,00 KM
  Objekti površine 501 - 1000 m2 Predsjednik 300,00 KM
Članovi 240,00 KM
  Objekti površine 1001- 4000 m2 Predsjednik 750,00 KM
Članovi  600,00 KM

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla za izdavanje urbanističke saglasnosti (građenje stambenog ili stambeno-poslovnog objekta) U skladu sa Zakonom o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/10) općine su nadležne za izdavanje poljoprivredne saglasnosti (promjena namjene poljoprivrednogzemljišta u građevinsko), za građenje stambenih i stambeno-poslovnih objekata, kao i za gradnju objekata u poljoprivrednoj proizvodnji (farme, staje i sl.), te za privremenu promjenu namjene zemljišta (objekti na gradilištima, ....). Za promjenu namjene zemljišta za izgradnju privrednih objekata i infrastrukturnih objekata, nadležno je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
2. Služba za prostorno uređenje cijeni potrebu za promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i u vezi s tim dostavlja zahtjev investitoru i nadležnoj službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti.  
3. Službi stranka podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti za promjenu namjene zemljišta.  
4. Pribavlja zapisnik kantonalne poljoprivredne inspekcije o načinu korištenja predmetnog  zemljišta.  
5. Služba pribavlja od Porezne uprave podatak o tržišnoj vrijednosti predmetnog zemljišta.  
6. Vrši se obračun naknade za promjenu namjene zemljišta (kompariranjem procjenjene tržišne vrijednosti i katastarskog prihoda za to zemljište prema utvrđenoj skali), a ista se uplaćuje na poseban račun Budžeta Tuzlanskog kantona.  
7. Nakon dostave dokaza o uplati obračunate naknade izdaje se poljoprivredna saglasnost.  

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti  
      40,00 KM
2. Naknada za promjenu namjene zemljišta zavisi od površine građevinske parcele, tržišne vrijednosti zemljišta i katastarske kulture zemljišta (zavisno od toga po kojem obračunu je naknada veća, taj iznos se određuje)  
             797,50 KM*                          
 

*Gornji primjer za 250 m2 zemljišta (minimalna površina građevinske parcele), koje se vodi u katastarskoj kulturi „njive IV klase“, izosi 797,50 KM.

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
2. Zapisnik Kantonalne poljoprivredne inspekcije
3. Zemljišno knjižni izvadak, posjedovni list, ugovor o kupoprodaju zemljišta, kopija katastarskog plana, izvod iz prostornog plana

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Kopija katastarskog
Plana, Posjedovni list
 
2. Idejni projekat objekta-prostora i
uređenja terena
 
3. Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za Utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova i drugih zavisno od namjene objekta  
4. Vlasništvo i broj zemljišno-knjižnog izvatka za objekat poslovni prostor Općinski sud Original
 
5. Dokaz o uplaćenoj taksi  

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
  Za zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i izdavanje odobrenja za građenje objekata visokogradnje plaća se taksa u akontativnom iznosu od 60 KM, a nakon definisanja površine građevine u toku postupka plaća se iznos razlike utvrđene takse:  
1. a) stambeni i stambeno-poslovni objekti do 160m2 60,00 KM
  b) poslovni objekti do 160m2 70,00 KM
2. a) stambeni objekti od 160 do 500m2 90,00 KM
  b) stambeno-poslovni objekti od 160 do 500m2 150,00 KM
  c) poslovni objekti od 160 do 500m2 270,00 KM
3. a) stambeni objekti preko 500m2 150,00 KM
  b) stambeno poslovni objekti preko 500m2 220,00 KM
  c) poslovni objekti preko 500m2 450,00 KM
4. Za izdavanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za građenje drugih vrsta objekata, odnosno drugih zahvata u prostoru za koje se donosi urbanistička saglasnost i građevinska dozvola  60,00 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1.   Informacije trenutno nisu dostupne.