OSNOVNI PODACI
Entitet  Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija  Tuzlanski kanton
Površina  185 km²
Broj stanovnika  25.948
Broj zaposlenih  5.247
Broj nezaposlenih  5.571
BDP  240.238.000 KM
Struktura privrede  Eksploatacija mrkog uglja,eksplaotacija kamena dijabaz
Struktura privrednih subjekata  Pravna lica: 294; Jedinice u sastavu: 198; Obrti: 454
Informacije o radnoj snazi VSS: 469; VŠS: 18; SSS: 1.641; VKV: 38; KV: 2.134; PKV: 38; NKV: 1.233
Prosječna neto plaća  836 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava  556
   
Prirodna bogatstva  Mrki ugalj
Uvoz - izvoz  8.743.000 KM - 24.026.000 KM
   

 

KONTAKT

Služba za planiranje, razvoj i poduzetništvo

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 743 409
Adresa Ul. Alije Dostovića br.1, 75290 Banovići, BiH
Ostalo  www.opcina-banovici.com.ba

 

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom Uz zahtjev je potrebno priložiti sjledeću dokumentaciju:kopiju katastarskog plana(podaci o parceli),Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova,Idejni projekat,Mišljenje rudarskog preduzeća(ako se planira gradnja  u zoni eksploatacionog polja), Okolinska saglasnost (u zakonom propisanim slučajevima),dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev.
2.  Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se da li su dostavljeni  propisani dokumenti)   U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim putem se traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u  određenom roku
3. Utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova Izlazak na teren i utvđivanje urbanističko tehničkih uslova za planiranu gradnju (veličina i oblik parcele,tehničke pokazatelje zgrade...)
4. Donošenje rješenja U postupku donošenja rješenja a prije izdavanja istog podnosioc zahtjeva se obavještava da je dužan pribaviti poljoprivrednu saglasnost i istu dostaviti  službi ,te se nakon toga donosi rješenje –urbanistička saglasnost. Rješenje važi  jednu godinu dana od dana pravosnažnosti ,sa mogućnošću produžavanja za još jednu godinu dana iz opravdanih razloga.
5. Ulaganje žalbe na rješenje Protiv rješenja službe investitor   kao i zainteresovana strana u postupku može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema urbanističke saglasnosti.

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Taksa na rješenje 400,00 KM

 

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti urbanističke saglasnosti Uz zahtjev se prilaže sljedeća  dokumentacija:pravosnažna urbanistička saglasnost,dokaz o pravu gradnje(Zemljišnoknjižni izvadak, ugovori, pisana i ovjerena saglasnost vlasnika nekretnine), Tri primjerka glavnog projekta,Pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta i saglasnost propisane u urbanističkoj saglasnosti (komunalne saglasnosti-struja, voda, telekomunikacije),Okolinska dozvola (u zakonom propisanim slučajevima),dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev.
     
2. Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se  da li su dostavljeni  propisani dokumenti)   U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim  putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u  roku  od 15 dana podnošenja zahtjeva).
3. Donošenje rješenja
 • u postupku izdavanja odobrenja služba provjerava da li je priloženi glavni projekat izrađen u skladu sa uslovima datim u urbanističkoj
 • rješava kao prethodno pitanje naknadu za uređenjegrađevinskog zemljišta i naknadu za pogodnosti i korištenje građevinskog zemljišta-rentu i o tome donosi posebno rješenje kojim se utvrđuje iznos navedenih naknada i uslovi plaćanja tih naknada. Rješenje se dostavlja investitoru  koji je dužan utvrđene naknade platiti u roku od 10 dana od dana prijema rješenja  ili dostaviti kopiju ugovora o plaćanju naknada na rate.
 • iznos takse na rješenje  se utvrđuje zaključkom  u toku postupka  i  investitor    je u obavezi  dostaviti dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na odobrenje za građenje
 • Nakon dostavljanja dokaza o izmirenim naknadama služba donosi rješenje-odobrenje za građenje
 • Rješenje odobrenje za građenje prestaje da važi  ako se ne započnu radovi na objektu u roku od jedne godine dana od dana pravosnažnosti rješenja. Odobrenje se na zahtjev Investitora  može produžiti za još jednu godinu dana  ukoliko nisu promjenjeni uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje za građenje.Zahtjev se podnosi službi najmanje 15 dana prije prestanka važenja odobrenja za građenje.
4. Ulaganje žalbe na rješenje Protiv rješenja službe investitor  kao i zainteresovana strana u postupku može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja.

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
1.  Taksa na zahtjev  3,0 KM 
2.  Taksa na rješenje  200,00 KM 
3.  Naknada za uređenje  III Zona iznosi 38,0 KM/ m2(38,00 KM x 1000 m2=38.000,00 KM 
4.  Naknada za rentu  III Zona iznosi 24,0 KM/ m2(24,00 KM x 1000 m2=24.000,00 KM 
5.  Prethodna elektroenergetska saglasnost i ostale komunalne saglasnosti  JP Elektroprivreda -Distribucija Tuzla, JP Vodovod i kanalizacija Banovići, JP Toplana Banovići 

 

 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom Uz zahtjev se prilaže sljedeća  dokumentacija:
Kopija odobrenja za građenje,uključujući eventualne izmjene i dopune odobrenja za građenje,geodetski snimak građevine i parcele izrađen na geodetskoj podlozi u analognom i digitalnom obliku,pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima,pisani izvještaj nadzornog organa ,sa potvrdom o kompletnosti radova,dokaz o uplati administrativne  takse na zahtjev
2. Provjera potpunosti zahtjeva(utvrđuje se  da li su dostavljeni  propisani dokumenti)   U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismeni putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u određenom roku
3. Formiranje komisije za tehnički pregled objekta
 • Služba rješenjem formira komisiju za tehnički pregled u roku od 8 dana od dana prijema potpunog zahtjeva
 •  Kako troškove tehničkog pregleda snosi investitor služba  pismenim putem nalaže investitoru da uplati i dostavi dokaz o uplati nakanade za rad komisije
4. Rad komisije za tehnički pregled i dostavljanje izvještaja
 • Komisija za tehnički pregled objekta je dužna u roku od 20 dana od dana imenovanja obaviti tehnički pregled objekta ,a predsjednik komisije sa investitorom dogovara mjesto i vrijeme obavljanja tehničkog pregleda i o tome obavještava ostale članove komisije
 • Nakon obavljenog tehničkog pregleda komisija sastavlja zapisniku koji se unosi i mišljenje svakog člana komisije da li se   izgrađena građevina može ili ne može koristiti. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi komisije.
5. Donošenje rješenja –odobrenja za upotrebu
 • Predsjednik komisije  Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu potpisanom od svih članova komisije dostavlja službi najkasnije u roku od 8 dana po izvršenom tehničkom pregledu.
 • Ukoliko je u dostavljenom zapisniku pozitivna ocjena(da se objekat može koristiti) služba donosi rješenje –odobrenje za upotrebu u roku od 7 dana od dana dostavljanja zapisnika uz obavezu investitora da prije donošenja rješenja dostavi dokaz o uplati takse na rješenje(iznos takse utvrđuje se zaključkom ).
 • U slučaju da su  u zapisniku  navedeni nedostaci koje je potrebno otkloniti služba donosi Zaključak kojim utvrđuje rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od 90 dana. Po uklanjanju nedostataka investitor obavještava službu i o tome podnosi dokaz te zahtjeva ponovni tehnički pregled.
 • U ponovnom  tehničkom pregledu ,koji može obaviti i samo jedan član, pregledaju se samo oni radovi koje je trebalo popraviti ili doraditi i o tome se sačinjava zapisnik koje se dostavlja službi. Ako su svi nedostaci otklonjeni služba donosi rješenje.  
6. Ulaganje žalbe na rješenje Protiv rješenja službe investitor   može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Taksa na zahtjev  3,0 KM 
2.   Naknada za komisiju   Proizvodni i industrijski objekti :1,50 % od ukupne investicione ili predračunske vrijednosti objekta 
3.  Taksa na rješenje  200,00 KM 

 

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom

Uz zahtjev se prilaže sljedeća  dokumentacija:

 1. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za predmetni objekat
 1. Rješenje o odobrenju za građenje za predmetni objekat
 2. 3xIzvedbeni projekat rekonstrukcije i promjene namjene
 3.  Zemljišnoknjižni izvadak
 4. Uplatnica o plaćenoj općinskoj administrativnoj taksi
2. Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se  da li su dostavljeni  propisani dokumenti)   U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim  putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u određenom roku
3. Donošenje rješenja –odobrenja za  rekonstrukciju i promjenu namjene Nakon kompletiranja zahtjev Služba zaključkom utvrđuje iznos takse. Nakon dostavljanja dokaza o uplaćenoj taksi Služba donosi rješenje.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Taksa na rješenje 50,00KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i promjenu namjene

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI

R.br. Korak Opis koraka
1.   informacije trenutno nisu dostupne.   Informacije trenutno nisu dostupne.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT

R.br. Vrsta troška Iznos troška
1.   Informacije trenutno nisu dostupne.   Informacije trenutno nisu dostupne.
     
     

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT

R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1.   Informacije trenutno nisu dostupne.