OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 41 km²
Broj stanovnika 10.194
Broj zaposlenih 1.646
Broj nezaposlenih 2.670
BDP 3.432.000 KM
Struktura privrede Prehrambena, tekstilna, građevinska, trgovina, saobraćaj, drvoprerađivačka
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 178; Jedinice u sastavu: 135; Obrti: 196
Informacije o radnoj snazi VSS: 126; VŠS: 11; SSS: 524; VKV: 10; KV: 1.127; PKV: 32; NKV: 840
Prosječna neto plaća 524 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 556
Prirodna bogatstva 2.200 ha obradivih površina i 1.100 šumskog bogatstva
Uvoz - izvoz  22.971.000 KM - 12.437.000 KM

 

KONTAKT
Služba za finansije i poduzetništvo
Email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon  + 387 (0)35 722 390
Adresa  Klokotnica-Doboj Istok, Klokotnica bb, 74207 Doboj Istok, BiH
Ostalo  www.opcinadobojistok.ba

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI 
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Podnošenje zahtjeva  Podnošenje zahtjeva u prijemnoj kancelariji. 
2.  Izlazak na teren  Terenski rad i usaglašavanje sa Prostornim planom Općine. 
3.  Poljoprivrednasaglasnost  Služba obavještava Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona ili Općinskuslužbu  za poduzetništvo i financije o podnešenom zahtjevu za urbanističku saglasnost koje donosi rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti. 
4.  Prethodna vodoprivrednasaglasnost  Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona na zahtjev stranke vodi kompletan postupak izdavanja prethodne vodne saglasnosti. 
5.  Ekološka saglasnost  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantonana zahtjev stranke vodi kompletan postupak izdavanja ekološke saglasnosti. 
6.  Uređenje gradskog građevinskog zemljišta  Općinska služba za prostorno uređenje donosi rješenje o iznosu UGZ-a za izgradnju objekta.

DOKUMENTI 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI 

 

R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Administrativna taksa stambeni/poslovni  65 KM/235 KM 
2.  Poljoprivredna saglasnost Zavisi od kulture i klase zemljišta 
3.  Prethodna vodoprivredna saglasnost  45 KM 
4.  Ekološka saglasnost  50 KM 

Građevinska

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Podnošenje zahtjeva  Podnošenje  zahtjeva u prijemnoj kancelariji. 
2.  Vodna ssglasnost  Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona  na zahtjev stranke vodi kompletan postupak izdavanja vodne saglasnosti. 
3.  Renta  Općinska služba za prostorno uređenje donosi rješenje o iznosu rente za izgradnju objekta. 
4.  Projektna dokumentacija  Izrada projektne dokumentacije od strane ovlaštenog lica. 
5.  Prethodna elektroenergetska saglasnost  Elektrodistribucija Gračanica. 

DOKUMENTI


Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje.doc

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Administrativna taksa stambeni/poslovni  120 KM/2,0KM/m2 
2.  Renta  I zona 5,95 KM/m2, II zona 11,90 KM/m2   
3.  Vodna saglasnost  50 KM 
4.  Projektna dokumentacija  5 do 10 KM/m2 
5.  Prethodna elektroenergetska saglasnost  Tarifnik ElektrodistribucijeGračanica 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE 
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Podnošenje zahtjeva  Podnošenje zahtjeva u prijemnoj kancelarijiOpćine. 
2.  Izjava izvođača radova i nadzornog organa  Stranka pribavlja dokumente od ovlaštenog pravnog lica za poslove gradnje i nadzora. 
3.  Vodna dozvola  Izlazak komisije i dobijanje rješenja od nadležnog Ministarstvapoljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva Tuzlanskog kantona. 
4.  Kopija katastarskog plana  Ovlašteni geometar-položaj izgrađenog objekta. 
5.  Izlazak Komisije i tehnički prijem objekta  Komisija pregleda objekat i sačinjava Zapisnik, a Služba donosi rješenje o upotrebnoj dozvoli. 

DOKUMENTI 

Zahtjev za tehnički pregled i upotrebnu dozvolu.PDF

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJEUPOTREBNE DOZVOLE 
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
  • Troškovi postupka 40% od ukupne vrijednosti troškova tehničkog pregleda 
  • Naknada članovima komisije, porezi i doprinosi 60% 
Min. 230 KM 
Max. 4.500 KM 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost Stranka  popunjava urnek zahtjeva u pisarnici Općine. Ovlašteni referent na pisarnici protokoliše zahtjev i šalje Službi za prostorno uređenje za daljnje postupanje.
2. Obavijest Službi za poduzetništvo i finansije o podnesenom zahtjevu Općinska Služba za prostorno uređenje zaprima zahtjev, izdaje izvod iz prostornog plana, kki, posjedovni list, kopiju katastarskog plana i grafički prikaz terena i šalje službeno općinskoj Službi za poduzetništvo i financije u vidu obavijesti.
3. Zahtjev za izlazak kantonalne poljoprivredne inspekcije radi sačinjavanja zapisnika Općinska Služba za poduzetništvo i financije zaprima dostavljenu dokumentacije i putem preporučenog pisma poziva kantonalnu inspekciju da sačini zapisnik.
4. Kantonalni inspektor izlazi na teren i sačinjava Zapisnik Kantonalni inspektor zajedno sa općinskim geometrom i vlasnikom parcele izlazi na teren i sačinjava Zapisnik. Stranka zapisnik dostavlja općinskoj Službi za poduzetništvo i financije.
5. Zahtjev Poreznoj upravi za procjenu naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta Zapisnik inspekcije, kki i posjedovni list općinska Služba za poduzetništvo i financije šalje Poreznoj upravi da izvrši procjenu naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.
6. Komisija vrši procjenu naknade pretvorbe poljoprivrednog zemljišta Komisija sastavljena od članova Porezne uprave i Općine izlazi na teren i vrši procjenu naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta po 1 m2 . Komisija procjenu službeno dostavlja općinskoj Službi za poduzetništvo i financije.
7. Podnošenje zahtjeva za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta Stranka podnosi zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na protokolu Općine. Uz zahtjev prilaže i ostalu dokumentaciju ( izvod iz prostornog plana, kki, posjedovni list, kopiju katastarskog plana i grafički prikaz terena, zapisnik inspekcije i potvrdu o procjeni naknade za pretvorbu zemljišta).
8. Kontrola ispravnosti i kompletnosti zahtjeva. Protokolisanje zahtjeva, signiranje zahtjeva i slanje putem interne knjige na obradu Referent na pisarnici vrši kontrolu ispravnosti i kompletnosti zahtjeva, šalje ga načelniku na signiranje, protokoliše ga u knjigu prvostepenih predmeta, zavodi u internu knjigu i dostavlja ga službeno referentu općinske Službe za poduzetništvo i financije na obradu.
9. Obrada zahtjeva –donošenje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti Referent za poduzetništvo razmatra podneseni zahtjev, vrši ocjenu dokaza o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava i izrađuje nacrt rješenja-Poljoprivredna saglasnost i dostavlja pomoćniku načelnika na potpis.
10. Potpisivanje Rješenja od strane Pomoćnika općinskog načelnika i ovjera pečatom nadležne službe Pomoćnik razmatra nacrt rješenja i ako se slaže isti potpisuje, a ako smatra da nije uredu vraća referentu na doradu.
11. Dostavljanje rješenja putem pošte ili lično podnosiocu zahtjeva i nadležnim institucijama Doneseno rješenje se dostavlja na protokol Općine radi dostavljanja istog strankama.
12. Na zahtjev stranke stavlja se klauzula pravosnažnosti rješenja Nakon isteka roka za žalbu stranka može tražiti da se na doneseno rješenje stavi klauzula pravosnažnosti.
13. Arhiviranje Rješenja Kada predmet bude okončan isti će se arhivirati.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Troškovi obrade zahtjeva 35 KM
2. Naknada za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Zavisno od kulture i klase zemljišta
3. Ostali troškovi (izdavanje kki, posjedovni list,i dr) Do 100 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Izvod iz prostornog plana Općine
2. Zemljišno-knjižni izvodak
3. Posjedovni list
4. Kopija katastarskog plana parcele koja čini građevinsku parcelu
5. Zapisnik poljoprivrednog inspektora
6. Potvrda o procjeni naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
7. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi
8. Projekat rekultivacije ako se promjena namjene vrši na određeno vrijeme

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Popunjavanje zahtjeva Sa namjenskih pultova  u Šalter sali ili u općinskoj Službi za poduzetništvo i financije stranka uzima zahtjev, popunjava ga, prilaže potrebne priloge i predaje ga na protokol Općine.Ako se radi o neukoj stranci referent pomaže stranci da uredno popuni zahtjev
2. Kontrola ispravnosti zahtjeva i pregled potpunosti i formalne ispravnosti zahtjeva i priloga referenta u Šalter sali Referent koji je zaprimio zahtjev sa prilozima  kontroliše ispravnost zahtjeva, potpis i pregleda potpunost i formalnu ispravnost zahtjeva i priloga
3. Dostavljanje predmeta općinskom načelniku na signiranje nadležnoj službi Ako je podnesak kompletan, ispravno popunjen potpisan referent ga dostavlja općinskom načelniku na signiranje . Općinski načelnik pregleda zahtjev sa prilozima i signira ga nadležnoj službi.
4. Upis zahtjeva sa prilozima u knjigu prvostepenih predmeta Ako je podnesak ispravan referent u Šalter sali upisuje zahtjev u knjigu prvostepenih predmeta
5. Upis zahtjeva u internu dostavnu knjigu i dostavljanje na obradu Referent upisuje predmet u internu dostavnu knjigu i dostavlja ju na obradu u općinsku Službu za poduzetništvo i financije.
6. Signiranje predmeta referentu za obradu u nadležnoj službi Signirani predmet od strane načelnika zajedno sa internom dostavnom knjigom dostavlja se referentu za poduzetništvo.
7. Obrada predmeta i izdavanje Rješenja-Promjena namjene objekta iz stambenog u poslovni Referent za poduzetništvo razmatra podneseni zahtjev, vrši ocjenu dokaza o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava i izrađuje nacrt rješenja- Promjena namjene objekta iz stambenog u poslovni i dostavlja pomoćniku načelnika na potpis.
8. Potpisivanje Rješenja od strane Pomoćnika općinskog načelnika i ovjera pečatom nadležne službe Pomoćnik razmatra nacrt rješenja i ako se slaže isti potpisuje, a ako smatra da nije u redu vraća referentu na doradu.
9. Dostavljanje rješenja putem pošte ili lično podnosiocu zahtjeva i nadležnim institucijama Doneseno rješenje se dostavlja na protokol Općine radi dostavljanja istog strankama.
10. Na zahtjev stranke stavlja se klauzula pravosnažnosti rješenja Nakon isteka roka za žalbu stranka može tražiti da se na doneseno rješenje stavi klauzula pravosnažnosti.
11. Arhiviranje Rješenja Kada predmet bude okončan isti će se arhivirati.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa urbanistička/građevinska stambeni/poslovni 65/235 KM i 120/2,00 km/m2
2. Izdavanje kopije katastarskog plana i zemljišno-knjižnog izvodka 22 KM
3. Elektroenergetska saglasnost Elektrodistribucija Gračanica
4. UGZ-Uređenje gradskog građevinskog zemljišta 1,2 KM/m2  I zona
5. Projektna dokumentacija 5 do 10 KM/m2
6. Upotrebna dozvola Min. 230 KM max. 4.500 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Urbanistička saglasnost
2. Građevinska dozvola
3. ZKI i kopija katastarskog plana
4. Elektroenergetska saglasnost
5. UGZ-Uređenje gradskog građevinskog zemljišta
6. Projektna dokumentacija
7. Upotrebna dozvola