OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 218 km²
Broj stanovnika 45.965
Broj zaposlenih 7.213
Broj nezaposlenih 7.741
BDP 137.278.000 KM
Struktura privrede Voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 828; Jedinice u sastavu: 524; Obrti: 1.171
Informacije o radnoj snazi VSS: 280; VŠS: 27; SSS: 1.713; VKV: 36; KV: 2.471; PKV: 333; NKV: 2.881
Prosječna neto plaća 580 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 2.250
Prirodna bogatstva Voćarstvo (3.500.000 sadnica), stočarstvo (6.000 grla krupne stoke, 3.600 ovaca 415.000 peradi, 3.700 košnica, 100 konja, 100 nazimica), ratarstvo (21.000 ha obradive zemlje)
Uvoz - izvoz 309.462.000 KM - 296.122.000 KM

 

KONTAKT
Služba za privredu, budžet i finansije
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 369 750
Adresa H.K. Gradašćevića br.54, 76250 Gradačac, BiH
Ostalo www.gradacac.ba
 

 

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Informisanje o tome da li je iako jeste, kakva gradnja dozvoljena shodno planskom dokumentu u čijem se obuhvatu nalazi parcela na  kojoj se želi graditi.  Provjera o dozvoljenosti gradnje se vrši uvidom u važeća planska dokumenta i to: u šalter-sali Općine (šalter br. 8), u prostoriji referenata za urbanizam (naspratu  zgrade Katastra), te za detaljne  planske dokumente na  zvaničnoj web stranici općine  Gradačac. 
 
Za provjeru je potrebno dostavitiPrepisposjedovnog lista (za internu upotrebu ), pribavljen od  Odsjeka za geodetske poslove, sa naznačenim korisnikom parcele, oznakom br.k.č. i k.o.  
2.  U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju uzavisnosti od toga da li se radi o razvojnom ili detaljnom planskom dokumentu. 

Uz zahtjev za urbanističku saglasnost  se prilaže: 

 1. kopija katastarskog plana sanazn. korisnikapredm. parcele,
 2. obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za   utvrđivanjeurb. tehničkih i dr. uslova,
 3. drugi podaci ili dokumenti koje Odsjek  za urbanizam utvrdi  kao relevantne za pripremu i izraduurb.saglasnosti,
 4. dokaz o izvršenoj uplati adm. takse.

Uz zahtjev za lokacijsku informaciju se prilaže:  

 1. kopija katastarskog plana sanazn. korisnika  predmetne parcele,
 2. idejno rješenje građevine sa opisom  namjene i  funkcije građevine ili drugog  zahvata u prostoru, sa  osnovnim tehničkim pokazateljima,
 3. opis predviđene tehnologije rada - ako se radi o  proizvodnom objektu,
 4. drugi podaci ili dokumenti  koje  Odsjek za urbanizam utvrdi  kao  relevantne za pripremu i izradu lok. informacije,
 5. dokaz o izvršenoj uplati adm. takse.
3.  Pribavljanje  određenih saglasnosti i dozvola odnadležnih institucija. 
 
U postupku pripreme i izradeurb.saglasnosti/ lokacijske informacije, u zavisnosti od vrste objekta, odnosno djelatnosti, investitor  pribavlja: 
 1. saglasnost o prenamjeni polj.zemljišta u građevinsko (izuzev slučajeva  ustanovljenih Zakonom o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta),
 2. okolinskadozvola (ako se radi o takvoj djelatnosti koja podliježe pribavljanju  ovog akta),
 3. prethodna/e vodna/e saglasnost/i  (ako se radi o takvoj djelatnosti koja podliježe pribavljanju  ovog akta od    nadležnog ministarstva/agencije za vode),
 4. putna saglasnost (ukoliko seobjekatgradi u zaštitnompojasumagistralne ili  regionalne ceste, teako jeneophodan priključak na te ceste).
4.  Izdavanje  rješenjao  urbanističkoj saglasnosti/lokacijskoj informaciji.  Nakon pribavljenih saglasnosti i dozvola (vidjeti 3. korak), te pripremljenih urbanističko-tehničkih uslova, od strane Službe se izdaje rješenje.  

 

DOKUMENTI 
Zahtjev za urbanističku saglasnost - individulani stambeni objekat.pdf

Zahtjev za produzenje urbanističke saglasnosti.pdf

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije-izgradnja individualnog stambenog objekta.pdf

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Administrativna taksa za urbanističku saglasnost/lokacijsku informaciju  300 KM 
2.  Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko (ukoliko podliježe prenamjeni)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK 
3.  Okolinskadozvola (ukoliko podliježe pribavljanju)  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK 
4.  Prethodna vodna saglasnost sa troškovima izrade prethodne studije (ukoliko podliježe pribavljanju)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK 
5.  Putna saglasnost (ukoliko podliježe pribavljanju)  Federalna/ kantonalna direkcija cesta 
6.  Izrada idejnog rješenja/projekta  Projektant 

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  U šalter saliOpćine podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu/odobrenje za građenje 
 
Uz zahtjev za odobrenje za građenjese prilaže:  
 1. rješenje o lokacijskoj informaciji, odnosno  urbanističkoj saglasnosti,
 2. dokaz o pravu građenja u skladu sa čl. 114. Zakona,
 3. tri primjerka Glavnog projekta,
 4. pisani izvještaj o obavljenoj reviziji  Gl. projekta,
 5. elaborati o istražnim radovima, ako su podaci iz njih  poslužili za izradu gl. projekta, te tehnološki elaborat  ako je potreban,
 6. drugi prilozi određeni posebnim propisima (komunalne i dr.sagl.),
 7. dokaz o izvršenoj uplati administrativnetakse.
2.  Pribavljanjeodređenih saglasnosti i dozvola od nadležnih institucija  U postupku izrade građevinske dozvole/odobrenja za građenje, u zavisnosti od vrste objekta,odnosno djelatnosti investitorpribavlja : 
 1. vodnu/esaglasnost/i (ako je/suizdata/e prethodna/e vodna/e saglasnost/i),
 2. veterinarsko-zdravstvenusaglasnost (ako seradi o farmama i sl. objektima)
 3. stručnu ocjenu oprimjenjenim  mjerama zaštite na radu i zaštite od požara u projektnoj dokumentaciji.
3.  Izdavanje rješenja o odobrenju za građenje   

Nakon pribavljenih saglasnosti i dozvola (vidjeti 2. korak),  te  izvršene provjere o kompletnosti i usklađenosti projekta sa zakonskimodredbama, od strane Službe se najprije izdajerješenje (kao prethodno pitanje) o uplatinaknada za:  

 1. pogodnost – rentu
 2. izgradnju skloništa (ukolikoobjekatpodliježe ovoj obavezi).

Nakon dostave dokaza o plaćenim naknadama, izdaje seodobrenje za građenje. 

4.  Priprema za početak građenja  U roku od 8 dana prije početka radova, investitor je u obavezipismeno prijaviti početak radovagrađ. inspekciji i organu koji muje izdao odobrenje za građenje. 
5.  Izgradnja objekta  
 
Izvođenje radova i nadzor nad građenjem poslovnih objekta, investitor može povjeriti samo pravnim osobama registrovanim za obavljanje te djelatnosti, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine TK”, br. 6/11, 4/13,15/13 i 3/15 ). 

 

DOKUMENTI 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje-izgradnja individulanog stambenog objekta.pdf

Zahtjev za produzenje odobrenja za gradjenje.pdf

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Administrativna taksa za odobrenje za građenje  300 KM 
2.  Naknada za pogodnost-renta  6.800 KM (postoji mogućnost plaćanja na rate) 
3.  Naknada za izgradnju skloništa  1% od predračunske vrijednosti radova 
4.  Geomehanički elaborat  Ovlaštena geološka firma 
5.  Vodna/e saglasnost/i (ukoliko djelatnost podliježe pribavljanju)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK/Agencija za vode sliva rijeke Save 
6.  Veterinarsko-zdravstvena saglasnost  (ukoliko podliježe pribavljanju)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK 
7.  Potvrda o primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od  požara  u  projektnoj dokumentaciji  
 • Ovlaštena institucija 
8. 
 • Komunalne saglasnosti (struja, voda i kanalizacija, TT instalacije i sl.) 
 • Nadležni operateri (“El.distribucija”, JP “Komunalac”Gradačac, BH Telecom ) 
 
9. 
 • Izrada Glavnog projekta i njegove revizije 
 • Projektant i revident 
 

 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Pripremanje dokumentacije za tehnički pregled objekta  Po ucjelostizavršenom objektu, sukladno  Zakonu, investitor  priprema dokumentaciju neophodnu za obavljanje tehničkog pregleda, pri čemu se pored dokumenata uz zahtjev, kompletira i neophodna dokumentacija  tokom građenja (građ. dnevnik igrađ. knjiga, atesti ugrađenih materijala, certifikati, protokoli, ispitivanja i dr.), a  shodno pravilima struke i Pravilniku o uređenju gradilišta i obaveznoj  dokumentaciji na gradilištu (“Sl. novine TK”, br. 16/11). 
2.  U šalter sali  Općine podnošenje zahtjevaza upotrebnu dozvolu/odobrenje za upotrebu 
 
Uz zahtjev za odobrenje za upotrebu  se prilaže: 
 1. kopija odobrenja za građenje,uključujući eventualne izmjene i dopune,
 2. geodetski snimak građevine i parcele izrađen na  katastarskoj podlozi,
 3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima,
 4. pisani izvještaj nadzora nad građenjem sa potvrdom  o kompletnosti radova,
 5. lokacijska informacija /urbanistička saglasnost,
 6. vodna/e dozvola/e (ako je/suizdata/e  vodna/e  saglasnost/i ),
 7. dokaz o izvršenoj uplati adm. takse.
3.  Uplaćivanje naknade za rad komisije za tehnički pregled   Uplata se vrši na osnovu rješenja Službe (kao prethodno pitanje)  o obračunatoj naknadi ubruttoiznosu.   
4.  Obavljanje tehničkog pregleda   Vrši se od strane Komisije imenovane rješenjem Službe, pri čemu investitor osigurava kompletnu dokumentaciju i prisustvo svih sudionika u građenju (izvođača radova,nadzora....). 
5.  Izdavanje odobrenja za upotrebu izgrađenog objekta  Po dostavljenomZapisniku komisije sa pozitivnom ocjenom o izvršenom tehničkom pregledu, Služba u roku od 7 dana  izdaje odobrenje za upotrebu. 
6.  Početak rada, odnosnoobavljanja djelatnosti u izgrađenom objektu  Poizdatomodobrenju za upotrebu,objekatse može koristiti,odnosno staviti u pogon uz prethodno pribavljeno odobrenje za rad po posebnom zakonskom propisu.     

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu_izgradjeni individualni stamb. objekat.pdf

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJEUPOTREBNE DOZVOLE

R.br.  Vrsta troška Iznos troška 
1.  Administrativna taksa za odobrenje za upotrebu  200 KM 
2.  Naknada na ime rada komisije za tehnički pregled   0,1% od investicione vrijednosti objekta  
3.  Vodna/e dozvola/e (ukoliko djelatnost podliježe pribavljanju)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK/Agencija za vode sliva rijeke Save 

 

 


KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Općina šalter 10  Prepis posjedovnog lista i kopija plana 
2.  Općina šalter 8  Izvod iz prostornog plana 
3.  Gruntovnica  ZK izvadak 
4.  Općina šalter 9  Predaja zapisnika 
5.  Kantonalna poljoprivredna inspekcija  Izlazak na teren i izrada zapisnika 
6.  Šalter 9   Predaja zapisnika 
7.  Donošenje rješenja  Potpisivanja i izdavanje rješenja TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Taksa  50 KM 
2.  Prepis posjedovnog lista  10 KM 
3.  Kopija plana  10 KM 
4.  Zemljišno - knjižni izvadak  10 KM 
5.  Izvod iz prostornog plana  10 KM 
6.  Plaćanje po m2  od 1,80 KM do 6,00 KM/mzavisno od klase zemljišta DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 
R.br.  Naziv zahtjeva/dokumenta 
1.  Zahtjev 
2.  Zapisnik (za inspekciju) 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor 
 
Uz zahtjev za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju  za izmjenu namjene se prilaže: 
 1. kopija katastarskog plana,
 2. kopija odobrenja za građenje/upotrebu stambenog objekta,
 3. idejni projekat
 4. dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.
2. 
 1. Izdavanje  rješenja o urbanističkoj
saglasnosti/lokacijskoj informaciji za izmjenu namjene 
Nakon  pripremljenih urbanističko-tehničkih uslova, od strane Službe se izdaje rješenje.  
3.  U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za odobrenje za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor  Uz zahtjev za odobrenje za izmjenu namjene se prilaže: 
 1. rješenje o  urbanističkoj saglasnosti za izmjenu namjene,
 2. dokaz o pravu građenja u skladu sa čl. 114. Zakona,
 3. tri primjerka Glavnog projekta,
 4. pisani izvještaj o obavljenoj reviziji Gl. projekta,
 5. dokaz o izvršenoj uplati adm. takse.
4.  Izdavanje odobrenja za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor  Po izvršenoj provjeri kompletnosti i usklađenosti projekta sa zakonskim odredbama, od strane Službe se  izdaje odobrenje, uz napomenu da ukoliko su renta i sklonište regulisani u postupku izdavanja odobrenja za građenje stambenog objekta,ondase ne radi rješenje kao prethodno pitanje o obavezi  uplate ovih  naknada. 
5.  Izvođenje radova na izmjeni namjene   Sukladno zakonskim odredbama 
6.  U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za upotrebnu dozvolu/odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora  Uz zahtjev  za odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora  se prilaže: 
 1. kopija odobrenja za izmjenu namjene,
 2. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima,
 3. pisani izvještaj nadzora nad građenjem sa potvrdom o kompletnosti radova,
 4. lokacijska informacija/urbanistička saglasnost,
 5. dokaz oizvršenoj uplati administrativne takse.
7.  Uplaćivanje naknade za rad komisije za tehnički pregled   Uplata se vrši na osnovu rješenja Službe (kao prethodno pitanje) o obračunatoj naknadi u bruto iznosu   
8.  Obavljanje tehničkog pregleda   Vrši se od strane Komisije imenovane rješenjem Službe, pri čemu investitor osigurava kompletnu dokumentaciju i prisustvo svih sudionika u građenju (izvođača radova, nadzora....). 
9.  Izdavanje odobrenja za upotrebu  
prenamjenjenogprostora 
Po dostavljenom Zapisniku komisije sa pozitivnom ocjenom o izvršenom tehničkom pregledu, Služba u roku od 7 dana  izdaje odobrenje za upotrebu. 
10.  Početak rada, odnosno obavljanja djelatnosti u prenamjenjenom  prostoru  Po izdatom odobrenju za upotrebu, objekat se može  koristiti, odnosno staviti u pogon uz prethodno pribavljeno odobrenje za rad poposebnom zakonskom propisu. 

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT 
R.br.  Vrsta troška  Iznos troška 
1.  Administrativna taksa za urbanističku saglasnost/lokacijsku informaciju za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor  
 • do 150 m² korisne površine prostora za prenamjenu: 100 KM 
 • preko 150 m² korisne površine prostora za prenamjenu:  
160 KM 
2.  Izrada idejnog rješenja/projekta  Projektant 
3.  Administrativna taksa za odobrenje za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor  
 • do 150 m² korisne površine prostora zaprenamjenu: 100 KM 
 • preko 150 m² korisnepovršine prostora za prenamjenu:   
160 KM 
4.  Izrada Glavnog projekta i njegove revizije   Projektant irevident 
5.  Administrativna taksa za odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora    Po korisnoj površini prostora za prenamjenu: 
 • do 100 m²: 50 KM 
 • od 101-250 m²: 80 KM 
 • od 251-500 m²: 120 KM 
 • od 501-700 m²: 150 KM 
 • preko 700 m²: 200 KM 
6.  Naknada na ime rada komisije za tehnički pregled  
 • 0,2% od investicione vrijednosti 
 (predračunske vrijednosti radovana izmjeni namjene) DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT  
R.br.  Naziv zahtjeva/dokumenta 
1.  Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor  
2.  Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor  
3.  Zahtjev za izdavanje odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora  

 

 

OSNOVNI PODACI

Entitet

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton/Županija

Tuzlanski kanton

Površina

218 km²

Broj stanovnika

45.965

Broj zaposlenih

7.213

Broj nezaposlenih

7.741

BDP

137.278.000 KM

Struktura privrede

Voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo

Struktura privrednih subjekata

Pravna lica: 828; Jedinice u sastavu: 524; Obrti: 1.171

Informacije o radnoj snazi

VSS: 280; VŠS: 27; SSS: 1.713; VKV: 36; KV: 2.471; PKV: 333; NKV: 2.881

Prosječna neto plaća

580 KM

Broj poljoprivrednih gazdinstava

2.250

Prirodna bogatstva

Voćarstvo (3.500.000 sadnica), stočarstvo (6.000 grla krupne stoke, 3.600 ovaca 415.000 peradi, 3.700 košnica, 100 konja, 100 nazimica), ratarstvo (21.000 ha obradive zemlje)

Uvoz - izvoz

309.462.000 KM - 296.122.000 KM

 

KONTAKT

Služba za privredu, budžet i finansije

Email

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon

+ 387 (0)35 369 750

Adresa

H.K. Gradašćevića br.54, 76250 Gradačac, BiH

Ostalo

www.gradacac.ba

Kontakt