OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 291 km²
Broj stanovnika 56.171
Broj zaposlenih 8.308
Broj nezaposlenih 14.248
BDP 223.077.000 KM
Struktura privrede Trgovina, drvna, metalna, prehrambena i prerađivačka industrija i poljoprivreda
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 754; Jedinice u sastavu: 507; Obrti: 1.057
Informacije o radnoj snazi VSS: 774; VŠS: 37; SSS: 4.096; NSS: 19; VKV: 40; KV: 4.873; PKV: 190; NKV: 4.219
Prosječna neto plaća 715 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 1.950
Prirodna bogatstva Ugalj, šuma, poljoprivredno zemljište, kvarc
Uvoz - izvoz 124.485.000 KM - 40.898.000 KM

 

KONTAKT
Služba za lokalni ekonomski razvoj
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 743 340
Adresa Alije Izetbegovića br. 28, 75270 Živinice, BiH
Ostalo www.opcinazivinice.baKORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine  
2. Prikupljanje potrebne dokumentacije  
3. Predaja podneska u šalter salu Općine  
4. Obavijest o uplati sredstava za pripremu urbanističke dokumentacije  
5. Preuzimanje urbanističke saglasnosti  


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Općinska upravna taksa 10 KM
2. Akontativna uplata naknade za pripremu urbanističke dokumentacije 40 KM
3. Konačan iznos sredstava za pripremu urbanističke dokumentacije obračunava se i naplaćuje u korist budžeta Općine prije izdavanja rješenja:
3.1. Porodične stambene zgrade do 150 m² 50 KM
3.2. Porodične stambene zgrade od 150-500 m² 65 KM
3.3. Stambeno-poslovni objekti i objekti  kolektivnog stanovanja (zgrade)
 • 50 KM - do 100 m2
 • 150 KM - od 100 do 500 m2
 • 250 KM - preko 500 m2
3.4. Poslovni objekti
 • 100 KM - do 100 m2
 • 200 KM - od 100 do 500 m2
 • 300 KM - preko 500 m2
3.5. Vikend kuće 400 KM
3.6. Administrativno-poslovne i druge javne zgrade 200 KM
3.7. Hoteli, moteli i sl. površine 2.000 m2 400 KM
3.8. Proizvodne hale i sl. površine do 4.000 m2 200 KM
3.9. Gosp. i pomoćni objekti 40 KM
3.10. Saobraćaj, vodoprivreda, telekom i sl. građevine i instalacije 450 KM
3.11. Ostali objekti (ograde, trgovi, itd.) 100 KM
3.12. Promjena namjene objekta 100 KM

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine  
2. Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine  
3. Obrada predmeta od strane službenika Općine  
4. Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada  
5. Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine  


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Općinska upravna pristojba/taksa 30 KM
2.

Naknada za pogodnost na lokaciju – položajna renta
 
Iznos rente po 1m2 korisne površine koja će se graditi na građevinskom zemljištu, utvrđuje se u procentu od prosječne konačne cijene (500 KM) i ona po zonama iznosi:

 1. Prva zona – 6% = 30 KM
 2. Druga zona - 5% = 25 KM
 3. Treća zona - 4% = 20 KM
 4. Četvrta zona - 3% = 15 KM
 5. Peta zona - 2% = 10 KM
 6. Šesta zona - 1% = 5 KM

 
Pogodnost na lokaciju za zemljište koje pripada ostalom građevinskom zemljištu plaća u iznosu od 50% od cijene koja je predviđena za šestu zona gradskog građevinskog zemljišta.

3. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
Regulacioni plan “Riba“ Živinice – 17 KM/m2 razvijene bruto površine građevine
Regulacioni plan “Novi Grad”  Živinice:
       Sjeverna stambena zona - 16 KM/m2 bruto površine građevine,
       Južna stambena zona - 15,50 KM/m2 bruto površine građevine i
       Poslovna zona – 14 KM/m2 bruto površine građevine
Regulacioni plan “Sjever 1” Živinice – 12 KM/m2
4. Naknada za troškove pripreme u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju
U pojedinačnim upravnim postupcima, obračunat će se u skladu sa Odlukom o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju i načinu korištenja tih sredstava (Sl. Glasnik Općine Živinice, broj: 2/04).
5. Naknada za izgradnju javnih skloništa 1% predračunske vrijednosti objekta

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine  
2. Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine  
3. Izlazak komisije za tehnički pregled na lokaciju  
4. Obrada predmeta od strane službenika Općine  
5. Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada  
  Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine  


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1 Općinska upravna taksa 30 KM
2 Troškovi za rad komisije za tehnički pregled izgrađenog objekta
 
Zavisno od vrste i površine objekta, plaća se:
2.1. Porodične stambene zgrade        320 KM – do 150 m2
       480 KM – 150 do 500 m2
       640 KM – preko 500 m2
2.2. Stambeno-pos lovni objekti i objekti kolektivnog stanovanja        1% od predračunske vrijednosti objekta – min 500 KM/m2 za stambene
       2% od predračunske vrijednosti objekta – min 800 KM/m2 za poslovne dijelove
2.3. Poslovni objekti 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 800 KM/m2
2.4. Vikend kuće 2% od predračunske vrijednosti objekta – min 600 KM/m2
2.5. Administrativno-poslovne i druge javne zgrade 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 400 KM/m2
2.6. Hoteli, moteli... do 2.000 m2 1% od predračunske vrijednosti objekta
2.7. Proizvodne hale i sl. do 4.000 m2 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 300 KM/m2
2.8. Pomoćni objekt 400 KM
2.9. Saobraćaj, vodoprivreda, telekomunikacije i sl. instalacije 2% od predračunske vrijednosti objekta
2.10. Ostali objekti (ograde, trgovi…) 400 KM

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine  
2. Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine  
3. Obrada predmeta od strane službenika Općine  
4. Izlazak kantonalnog poljoprivrednog inspektora na lokaciju  
5. Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada  
6. Preuzimanje Rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta  na šalter sali Općine  

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Općinska upravna taksa 20 KM
2. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta Visina naknade za trajnu promjenu placa se jednokratno, 5% od tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju i 20% tržišne vrijednosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za ostale objekte, i ne može biti manja od stostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište. Visina naknade za privremenu promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta plaća se godišnje 5 % tržišne vrijednosti tog zemljišta na dan podnošenja zahtjeva i ne može biti manja od desetostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište. Tržišnu vrijednost utvrđuje nadležna porezna uprava.

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti/pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine  
2. Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine  
3. Obrada predmeta od strane službenika Općine  
4. Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada  
5. Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine  

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Taksa na rješenje o urbanističkoj saglasnosti 70,00-300,00 KM
3. Taksa na zahtjev 3,00 KM
4. Taksa na rješenje o odobrenju za građenje 70,00 KM-200,00 KM i prema građevinskoj vrijednosti objekta u visini 0,1 %
5. Taksa na zahtjev 3,00 KM
6. Troškovi komisije za tehnički prijem 330,00-1.575,00 KM
7. Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli 300,00-500,00 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Dokaz o uplati administrativne takse
2. Lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost
3. Dokaz o pravu gradnje na predmetnoj lokaciji
4. Važeće odobrenje za gradnju