Centar za regionalnu saradnju (CRS) osnovan je u okviru Kantonalne privredne komore Tuzle i ima za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za prekograničnu i regionalnu saradnu i pružanje pomoći i informacija svim potencijalnim aplikantima i akterima lokalnog i regionalnog razvoja.
Centra za regionalnu saradnju Kantonalne privredne komore Tuzla provodi aktivnosti:

1.    Podrške aktivnostima Udruženja Komore
2.    Organizovanje edukacija i predavanja
3.    Pružanje informacija o svim pozivima za EU projekte
4.    Pružanje informacija o svim pozivima za lokalne projekte
5.    Savjetovanje u pripremi i izradi projekata
6.    Pronalaženje partnera
7.    Razvijanje novih ideja i projekata
8.    Vođenje aktivnosti vezanih za “Euroregionalnu saradnju Dunav-Drava-Sava”

1. Podrška aktivnostima Udruženja Komore


Centar za regionalnu saradnju kontinuirano pruža podršku svim aktivnostima Udruženja u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Centar pratiti rad i aktivnosti Udruženja i pruža im relevantne informacije o dostupnim fondovima i politikama Evropske unije.


2. Edukacije i predavanja


Centar za regionalnu saradnju pruža usluge svim potencijalnim aplikantima koji žele prijaviti svoje razvojne projekte za korištenje EU fondova, od početne ideje do same realizacije projekta.

Organizovanjem seminara i prezentacija, Centar za regionalnu saradnju svim pravnim i fizičkim licima pruža mogućnost da se upoznaju i saznaju više o:
-    Mogućnostima financiranja projekata prekogranične, međuregionalne i transnacionalne saradnje unutar programa Europske unije,
-    Pioritetima programa Europske unije i procedurama prilikom odabira projekata koji će se financirati, te
-    Konkretnim informacijama vezanim za projekte koji su u planu.
Takođe, Centra za regionalnu saradnju u sklopu Kantonalne privredne komore Tuzla će se uključiti u pisanje i apliciranje ne EU fondove. U sklopu ovih aktivnosti, Centar nudi saradnju i partnerstvo u projektima svim zainteresiranim organizacijama. Fokus je  na sledećim fondovima: Instrument predpristupne pomoći – IPA 2007-2013, Sedmi okvirni program – FP7, Fond za Zapadni Balkan – SEE, TEMPUS 2007-2013,  te druge dostupne fondove.

3. Pružanje informacija o svim pozivima za EU projekte

Centar redovno prikuplja informacije o najavama i javnim pozivima EU programa te organizuje prezentacije objavljenih poziva i uputstava. Takođe Centar redovno održava kontakte sa relevantnim institucijama u zemlji i Evropskoj uniji i o tome obavještava sve potencijalne aplikante. To će značajno olakšava i unaprijeđuje pristup informacijama.

4. Pružanje informacija o svim pozivima za lokalne projekte


Centar za regionalnu saradnju pratiti sve najave i pozive za projekte koji su objavljeni na lokalnom nivou, te blagovremeno obavještava sve potencijalne aplikante i korisnike sredstava. U cilj što efikasnijeg iskorištavanja sredstava, Centar pruža direktnu podršku privrednicima u vidu ogranizovanja info dana i prezentacija aktuelnih javnih poziva.

5. Savjetovanje u pripremi i izradi projekata


Lokalne zajednice i njihovi partneri mogu koristiti pomoć Centra za regionalnu saradnju u pripremi i izradi projekata za  lokalne i EU projekte. Za uspješno i efektivno povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova bitna je kvalitetna priprema projekata. Zahvaljujući podršci i konsaltingu koji Centar pruža, budući aplikanti će izbjeći poteškoće pri izradi projekta i apliciranju. Na ovaj način se takođe  smanjuju troškovi ljudskih resursa koji nastaju agnžovanjem vanjskih eksperata i samog osoblja u organizacijama.

6. Pronalaženje partnera


Koristeći svoje iskustvo i partnerske odnose sa lokalnim i regionalnim komorama i drugim institucijama, Centar za regionalnu saradnju svim partnerima u projektu pruža pomoć u pronalaženju partnera za lokalne i EU projekte.


7. Razvijanje novih ideja i projekata


Posebnim programima baziranim na regionalnoj saradnji predviđeno je razvijanje projekata u područjima od posebnog značaja za Tuzlanski kanton i širu regiju.
Centra za regionalnu saradnju kontinuirano radi na stvaranju projektnih prijedloga koji su zasnovani na stvarnim problemima i potrebama ciljnih grupa na području Tuzlanskog kantona i šire regije, a zatim se blagovremeno uključuje i aplicira za sredstva različitih fondova kada su njihovi pozivi objavljeni.

8. Vođenje aktivnosti vezanih za “Euroregionalnu saradnju Dunav-Drava-Sava”

Centra za regionalnu saradnju takođe voditi redovne aktivnosti vezana za “Euroregionalnu saradnju Dunav-Drava-Sava”. Kao član ove oraganizacije Kantonalna privredna komora a samim tim i Centar raditi na:

•    Održavanju i daljoj izgradnji saradnje među članicama EDDS-a putem organizovanja i odlaska na sve sastanke članova organizacije EDDS-a.

•    Uključivanju u rad radnih grupa koje podrazumijeva aktivno učestvovanje u pripremi i realizaciji zajedničkih aktivnosti Euroregionalne saradnje Dunav-Drava-Sava. Djelovanje samih radnih grupa usmjereno je na jačanje saradnje i povezivanja svih sektora (privatnog, vladinog i nevladinog sektora) u regiji.

•    Pripremi zajedničkih projekata u cilju jačanja prekogranične saradnje i mogućnosti povlačenja sredstava Euroske unije namijenjena prekograničnoj saradnji u sklopu instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA). 


Ukupne aktivnosti Centra za regionalnu saradnju odvijaju se u zavisnosti od aktuelne problematike iz djelokruga rada. Rješavanje konkretnih pitanja i vođenja akitvnosti u okviru rada Centra odvijaju se prema prioritetima i interesima članica Kantonalne privrednr komore Tuzla.


   

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga