Kreditna linija za finansiranje tekućih sredstava


•  Rok otplate: do 12 mjeseci
•  Kamatna stopa: 6,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva: 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena
- finansiranje tekućeg kapitala poduzeća koja se bave proizvodnjom i uslugama, te koja ispunjavaju kriterije u pogledu boniteta i kreditne historije.


Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:


a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos  
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 8,19% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 12 mjeseci.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga