REVOLVING KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Namjena: Finansiranje obrtnih sredstava sa jasno preciziranom namjenom korištenja

Rok otplate: Do 12 mjeseci

Rok otplate kredita mora biti usklađen sa namjenom, odnosno periodom trajanja prodajnog/proizvodnog ciklusa.

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje: U više tranši (na revolving osnovi)

Otplata: Revolving kredit (o dospijeću)

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

REVOLVING KREDIT ZA FINANSIRANJE OBRTNIH CIKLUSA

Namjena: Finansiranje obrtnog ciklusa klijenta uz namjensko praćenje korištenja sredstava

Obrtni ciklus je vrijeme ili period potreban za okončanje proizvodnog/prodajnog ciklusa. Kredit je namijenjen pravnim licima koji u toku godine dana imaju najmanje dva obrtna ciklusa u trajanju od po šest mjeseci.

Rok otplate: Do 12 mjeseci

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje i otplata kredita unutar obrtnog ciklusa: U okviru jednog obrtnog ciklusa zbir svih isplata po kreditu mora biti jednak ili veći od iznosa kredita, odnosno, zbir svih uplata po kreditu mora biti veći ili jednak iznosu kredita.

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

KRATKOROČNI KREDIT O DOSPIJEĆU ZA OBRTNA SREDSTVA

Namjena: Za finansiranje obrtnih sredstava sa jasno preciziranom namjenom korištenja

Rok otplate: Do 12 mjeseci

Rok otplate kredita mora biti usklađen sa namjenom, odnosno periodom trajanja prodajnog/proizvodnog ciklusa.

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje: Odjednom ili u više tranši

Otplata: O dospijeću

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

KRATKOROČNI KREDIT NA OTPLATNI PLAN ZA OBRTNA SREDSTVA

Namjena: Za finansiranje obrtnih sredstava sa jasno preciziranom namjenom korištenja

Rok otplate: Do 12 mjeseci

Rok otplate kredita mora biti usklađen sa namjenom, odnosno periodom trajanja prodajnog/proizvodnog ciklusa.

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje: Odjednom

Otplata: Prema otplatnom planu

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU - OVERDRAFT

Namjena: Premoštavanje kratkotrajnih vremenskih neusklađenosti priliva i odliva na transakcijskom računu korisnika kredita

Rok otplate: Do 12 mjeseci

Iznos kredita: min. 10.000 KM  max. 100.000 KM

Korištenje: U više tranši (na revolving osnovi)

Otplata: Revolving kredit (o dospijeću)

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga