KREDIT ZA (RE)FINANSIRANJE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA

Namjena: Za finansiranje (refinansiranje) trajnih obrtnih sredstava

Rok otplate: Do 3 godine

Grace period: Do 6 mjeseci

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje: U ukupnom iznosu ili u više tranši; Na transakcijski račun korisnika kredita kod Banke ili na račun dobavljača

Otplata: Prema otplatnom planu (jednakih otplata i/ili anuiteta)

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

HIPOTEKARNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Namjena: Za finansiranje trajnih obrtnih sredstava;  Mogućnost finansiranja višegodišnje polise osiguranja objekta iz kredita :

Rok otplate: Od 1 do 3 godine za trajna obrtna sredstva

Iznos kredita: max. 100.000 KM

Korištenje: Isplata na transakcijski račun klijenta odjednom ili u tranšama

Otplata: U jednakim mjesečnim otplatama glavnice ili anuiteta

Obezbjeđenje: Mjenice firme i lično jemstvo vlasnika ili većinskog vlasnika; Nekretnina poslovne ili stambene namjene; Hipoteka prvog reda (predmet hipoteke može biti samo novi objekat koji već nije teret u Raiffeisen banci ili nekoj drugoj banci)

Nekretnine moraju biti osigurane polisom osiguranja za cijelo vrijeme trajanja kredita. Zemljišta ne mogu biti predmet hipoteke.

 

REVOLVING KREDIT “13+12”

Namjena: Za finansiranje obrtnog kapitala

Rok otplate: Do 25 mjeseci

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje: U ukupnom  iznosu ili u više tranši; Na transakcijski račun korisnika kredita kod Banke ili na račun dobavljača/izvođača radova;

Otplata: Na revolving osnovi

Obezbjeđenje: U skladu sa kreditnom politikom Banke za SE segment

 

KREDIT ZA INVESTICIJE

Namjena: Finansiranje (refinansiranje) nabavke opreme/kapitalne opreme, te kupovina, izgadnja i rekonstrukcija skladišnog/prodajnog/proizvodno-stambenog prostora

Rok otplate:

 • Do 3 godine
 • Do 5 godina
 • Do 7 godina

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Grace period: Do 6 mjeseci

Korištenje: Namjensko korištenje sredstava; Jednokratno ili u više tranši (u zavisnosti od kupoprodajnog ugovora, ugovora o gradnji ili investicionog plana); Uslovljeno je namjenom koja se može dokumentovati (prezentacija plaćenih faktura i/ili referentnih ugovora)

Otplata: Prema otplatnom planu (jednakih otplata i/ili anuiteta)

Obezbjeđenje:

 • Mjenice firme i lično jemstvo vlasnika ili većinskog vlasnika
 • Imovina koja je predmet kreditiranja i/ili druga nekretnina
 • Osiguranje nekretnine od osnovnih rizika kod osiguravajuće kuće prihvatljive za Banku u skladu sa Odlukom o obaveznom osiguranju nepokretne imovine

 

HIPOTEKARNI KREDIT ZA INVESTICIJE UNIQA/TRIGLAV/KOSIG DUNAV

Namjena:

 • Kupovina, izgradnja ili rekonstrukcija skladišnog, prodajnog, proizvodnog i kancelarijskog prostora
 • Refinansiranje ulaganja u skladišni, prodajni, proizvodni i kancelarijski prostor

Rok otplate: Do 7 godina

Iznos kredita: min. 30.000 KM

Korištenje:

 • Namjensko korištenje sredstava
 • Jednokratno ili u više tranši (u zavisnosti od kupoprodajnog ugovora, ugovora o gradnji ili investicionog plana)
 • Na transakcijski račun klijenta uz prezentaciju dokaza o izvršenom ulaganju ne starijem od 12 mjeseci
 • Na transakcijski račun dobavljača/izvođača radova (prema instrukcijama klijenta)

Otplata: Prema otplatnom planu (jednakih otplata i/ili anuiteta)

Obezbjeđenje:

 • Mjenice firme i lično jemstvo vlasnika ili većinskog vlasnika
 • Imovina koja je predmet kreditiranja i/ili druga nekretnina
 • Osiguranje nekretnine od osnovnih rizika kod osiguravajuće kuće prihvatljive za Banku u skladu sa Odlukom o obaveznom osiguranju nepokretne imovine

 

NAMJENSKI HIPOTEKARNI KREDIT

Namjena:

 • Kupovina, izgradnja ili rekonstrukcija skladišnog, prodajnog, proizvodnog i kancelarijskog prostora
 • Refinansiranje ulaganja u skladišni, prodajni, proizvodni i kancelarijski prostor

Rok otplate: Od 1 do 7 godina za osnovna sredstva

Iznos kredita: Do 300.000 KM

Korištenje:

 • Namjensko korištenje sredstava jednokratno ili u više tranši (u zavisnosti od kupoprodajnog ugovora, ugovora o gradnji ili investicionog plana)
 • Isplata na transakcijski račun klijenta uz prezentaciju dokaza o izvršenom ulaganju ne starijem od 12 mjeseci
 • Na transakcijski račun dobavljača/izvođača radova (prema instrukcijama klijenta)

Otplata: U jednakim mjesečnim otplatama glavnice ili anuiteta

Obezbjeđenje:

 • Mjenice firme i lično jemstvo vlasnika ili većinskog vlasnika
 • Nekretnina poslovne ili stambene namjene
 • Hipoteka prvog reda (predmet hipoteke može biti samo novi objekat koji već nije teret u Raiffeisen banci ili nekoj drugoj banci)

Nekretnine moraju biti osigurane polisom osiguranja za cijelo vrijeme trajanja kredita. Zemljišta ne mogu biti predmet hipoteke.

 

KREDITI UZ DEPOZIT

KREDITI UZ NAMJENSKI OROČENI DEPOZIT “KREDIT PLUS”

Namjena: Za finansiranje obrtnih i stalnih sredstava

Rok otplate:

 • Do 3 godine za finansiranje obrtnih sredstava
 • Do 7 godina za finansiranje stalnih sredstava

Iznos kredita: min. 10.000 KM

Korištenje:

 • Za finansiranje obrtnih sredstava isplata se vrši na transakcijski račun klijenta u visini 80% ili 90% od iznosa odobrenog kredita, dok se 10% ili 20% izdvaja kao beskamatni namjenski oročeni depozit
 • Za finansiranje stalnih sredstava - namjensko korištenje sredstava u visini 80% ili 90% od iznosa odobrenog kredita, dok se 10% ili 20% izdvaja kao beskamatni namjenski oročeni depozit

Otplata: U jednakim mjesečnim anuitetima

Obezbjeđenje:

 • Mjenice avalirane od strane vlasnika
 • Jemstvo vlasnika
 • Depozit u iznosu od 10% ili 20% od iznosa kredita – depozit se obezbjeđuje iz kredita

Za dio kredita koji nije obezbjeđen depozitom:

 • Jemstvo fizičkog i/ili pravnog lica
 • Zalog pokretne imovine
 • Hipoteka na nekretninu

 

ZAMJENSKI KREDIT

Namjena: Za refinansiranje zaduženja u drugim bankama i Raiffeisen banci (preuzimanje kredita od drugih banaka i objedinjavanje u Raiffeisen banci više dugoročnih kredita u jedan)

Rok otplate: max. do 7 godina

Rok kredita ne smije biti duži od roka najdužeg plasmana koji se zatvara u Raiffeisen banci.

Iznos kredita: Maksimalan iznos limitiran do iznosa zaduženja u Raiffeisen banci ili drugoj banci u kojoj se kredit zatvara

Korištenje: Prenos sredstava na račun u drugoj banci bez isplate na transakcijski račun

Otplata: Prema otplatnom planu (jednakih otplata i/ili anuiteta)

Obezbjeđenje:

 • Mjenice firme avalirane od strane vlasnika
 • Jemstvo fizičkog i/ili pravnog lica
 • Administrativna zabrana
 • Zalog pokretne imovine
 • Hipoteka na nekretninu

Za kredite veće od KM 100.000 obavezno obezbjeđenje:

 • Hipoteka na nekretninu – 1,5  puta veća (procijenjena vrijednost) od visine kredita – prvog ranga 1,5:1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga