Krediti za poslovno financiranje

Namjena kredita

 • financiranje povremene nelikvidnosti
 • financiranje obrtnih sredstava
 • financiranje obrtnih sredstava uvozom
 • ostale namjene

Osnovna svrha ove vrste kredita je financiranje obrtnih sredstava usljed pojedinačnog posla/transakcije ili nedostatka obrtnog kapitala usljed povećanja proizvodnje/prometa, odobravanja dužih rokova plaćanja kupcima, sezonskog povećanja zaliha te neusklađenosti između priliva i odliva.

Korisnici kredita

Klijenti Poduzetničkog i Korporativnog bankarstva

Rok i način vraćanja

 • za financiranje konkretnog posla/transakcije: po naplati posla/transakcije
 • za ostale namjene: minimalno 45 dana do maksimalno 12 mjeseci od datuma puštanja kredita u tečaj
 • rok vraćanja treba biti usklađen s rokom trajanja proizvodnje i ugovorenim rokom isporuke odnosno naplate, ako je ista dogovorena djelomično ili u cijelosti prije isporuke
 • u valuti u kojoj je kredit plasiran

Rok i način
korištenja

 • rok korištenja kredita mora biti usklađen s planom ulaganja u proizvodnju i naplate (u slučaju kada je djelomična naplata ugovorena prije isporuke)
 • kredit se može koristiti jednokratno, sukcesivno i na revolving principu
 • kredit se koristi doznakom na račun korisnika kredita ili direktnim plaćanjem na račun dobavljača ili drugog vjerovnika
 • kredit se može koristiti i na drugi način ako za to postoji valjana dokumentacija (cesija, asignacija, ugovor o uređenju međusobnih odnosa, nalog za plaćanje u inozemstvo i sl.).

Krediti za financiranje izvoza roba i usluga

Namjena kredita

Financiranje izvoza roba i usluga

Korisnici kredita

Svi klijenti Poduzetničkog i Korporativnog bankarstva koji se bave izvozom

Rok i način korištenja

 • korištenje po izvozu roba/usluga, a najkasnije 15 dana prije ugovorenog datuma plaćanja inokupca
 • kredit se može koristiti jednokratno i na revolving principu
 • kredit se koristi doznakom na račun korisnika kredita ili direktnim plaćanjem na račun dobavljača ili drugog vjerovnika
 • kredit se može koristiti i na drugi način ako za to postoji valjana dokumentacija (asignacija, ugovor o uređenju međusobnih odnosa, nalog za plaćanje u inozemstvo i sl.)

Rok i način vraćanja

 • rok vraćanja treba biti usklađen s ugovorenim rokom naplate, a minimalno 45 dana do 12 mjeseci
 • u valuti u kojoj je kredit plasiran
 • s klijentom se može dogovoriti da se kredit može naplatiti direktno iz BAM protuvrijednosti deviznog priliva

Okvirni kredit po transakcijskom računu-overdraft

Namjena

Okvirni kredit po transakcijskom računu-overdraft je najracionalniji oblik kratkoročnog kredita koji je u potpunosti prilagođen potrebama klijenta. Namjena kredita je premošćivanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti između priliva i odliva, tj. kredit za tekuću likvidnost.

Koristi se preko KM transakcijskog računa kao dopušteno prekoračenje. Upotreba kreditnih sredstava moguća je upravo u trenutku u kom su sredstva potrebna klijentu, a klijent ista otplaćuje u trenutku kada raspolaže viškom sredstava.

Korisnici kredita

Klijenti Poduzetničkog i Korporativnog bankarstva

Iznos kredita

 • ovisno o procjeni boniteta i kreditne sposobnosti klijenta
 • kredit se može odobriti maksimalno do iznosa prosječnog petnaestodnevnog potražnog prometa u protekla 3 mjeseca, po transakcijskom računu u Banci, isključivši promet po osnovi primljenih kredita i drugih sličnih transakcija.

Rok i način korištenja

 • korištenje kredita mora biti usklađeno s potrebama korisnika kredita i odlukama Banke
 • uobičajeni krajnji rok korištenja kredita je do maksimalno 12 mjeseci
 • kredit se koristi preko transakcijskog računa klijenta u Banci (kredit se koristi na revolving principu, zatvara se automatski prilivom sredstava na transakcijski račun, do odobrenog iznosa).

Rok i način vraćanja

Krajnji rok vraćanja kredita jednak je roku korištenja

Okvirni kratkoročni kredit po transakcijskom računu - nestandardizirani overdraft

Namjena

Okvirni kratkoročni kredit po transakcijskom računu je proizvod sa istim tehničkim karakteristikama kao i Overdraft po tekućem računu, s tim da podliježe standardnoj proceduri procjene rizika i odobravanja kratkoročnih kredita, pri čemu su varijacije u visini iznosa kredita moguće zavisno do rejtinga klijenta, kvalitete odnosa klijenta i Banke i strateške važnosti klijenta.

Namjena kredita je premošćivanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti između priliva i odliva.

Korisnici kredita

Ciljani klijenti kojima je namijenjen ovaj proizvod su klijenti koji uglavnom nemaju stalni nedostatak obrtnog kapitala, već u njihovom poslovanju, zbog različitih razloga, dolazi do povremene vremenske neusklađenosti naplata od kupaca i potreba klijenta za podmirenje pojedinih obaveza (dobavljači, porezi, plaće i sl.), a ne ulaze u grupu klijenata podobnih za odobravanje Overdrafta po transakcijskom računu (akvizirani novi klijenti, klijenti koji imaju potrebu za višim iznosima kredita zbog specifičnosti posla i sl.).

Iznos kredita

Inicijalni iznos overdrafta će se računati na bazi prosječnog prometa po transakcijskom računu (15 dnevni promet u prethodna 3 mjeseca (3 mjesečni promet/90)*15), pomnoženog sa postotkom vezanim za rejting klijenta. Overdraft se u pravilu ne odobrava za klijente koji imaju financijski rejting 7 i više. Inicijalni iznos kredita će služiti kao početni iznos za varijacije koje se mogu ponuditi klijentima ovisno o rejtingu klijenta, poslovnom odnosu s bankom i strateškoj važnosti klijenta.

Maksimalni iznos overdrafta za standardne slučajeve je EUR 200.000 u BAM protuvrijednosti. Osnovni instrument osiguranja je mjenica, s tim da nositelj ovlaštenja zadržava pravo tražiti i druge vrste instrumenata osiguranja. Za sve slučajeve gdje traženi Overdraft prelazi iznos od EUR 200.000, odobreni iznos overdrafta i potrebni instrumenti osiguranja ovise o procjeni nositelja ovlaštenja.

Prosječni promet uključuje samo prilive od redovnog poslovanja po računu. Promet neće uključivati priljeve i odlive od kredita i sličnih transakcija.

Valuta kredita

BAM

Kamatna stopa

Prema važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s klijentima Poduzetničkog bankarstva.

Naknada

Prema važećoj Odluci o tarifi naknada u poslovanju s klijentima Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva.

Rok korištenja

Maksimalno 12 mjeseci

Način korištenja

Na revolving principu

Način povrata

Na revolving principu - kredit se automatski zatvara prilivom sredstava na transakcijski račun, u cijelom vremenu trajanja kredita.

Kredit za financiranje potraživanja u zemlji od prvoklasnih kupaca

Namjena kredita

Ova vrsta kredita je svojevrsni pandan faktoringu. Kredit se odobrava na osnovu dokumentiranih potraživanja koja klijent ima od prvoklasnih kupaca s definiranim rokom dospijeća. Financiranje potraživanja od kupaca omogućuje bržu „cirkulaciju“ financijskih sredstava, te poboljšava likvidnost klijenta. Financiraju se potraživanja prvoklasnih kupaca, tako da je, za razliku od klasičnog kratkoročnog kredita, primaran bonitet klijentovog kupca.

Korisnici kredita

Klijenti Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva. Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema svim zakonima (poduzeća koja posluju minimum 2 godine), klijenti koji imaju poslovni odnos s Bankom minimum 12 mjeseci – iznimka od ovog pravila ovisno o projektu i instrumentima osiguranja i u slučaju kada je poduzeće novoakvizirani strateški klijent Banke.

Kriterij za određivanje prvoklasnog kupca

 • klijent Banke - primjenjuje se interni rejting (1-5),
 • nije klijent Banke - u obzir se uzima kreditni rejting klijenta, prema prethodno definiranim parametrima.

Saznanje da klijent krši ugovorene rokove plaćanja preko 30 dana će se smatrati minusom, te se klijent neće smatrati prvoklasnim klijentom.

Iznos kredita

maksimalno 80% od iznosa pojedinog računa/fakture/situacije

Valuta

BAM

Kamatna stopa

Prema važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s klijentima Poduzetničkog bankarstva.

Naknada

Prema važećoj Odluci o tarifi naknada u poslovanju s klijentima Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva.

Rok i način vraćanja

minimum 45 dana maksimum 12 mjeseci

Način
korištenja

 1. odjednom
 2. na revolving principu, ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja

 

Kratkoročni kredit za otkup potraživanja po osnovu neopozivih akreditiva

Namjena

Otkup potraživanja po osnovu neopozivog dokumentarnog akreditiva raspoloživog uz odloženo plaćanje je proizvod financiranja koji se nadovezuje na osnovnu kupoprodajnu transakciju između domaćeg prodavača i inokupca, a kod koje je plaćanje osigurano neopozivim dokumentarnim akreditivom. Klijent svoja potraživanja od stranog kupca, ugovorom o otkupu potraživanja, prenosi na Banku. To mu omogućava da prije ugovorenog roka plaćanja naplati iznos na koji je akreditiv izdat, umanjen za diskont i provizije. Banka sebe naplaćuje po uplati sredstava od strane banke izdavaoca akreditiva na datum dospijeća.

Korisnici kredita

Klijenti Poduzetničkog i Korporativnog banakrstva
Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema svim zakonima (poduzeća koja posluju minimalno 2 godine), klijenti koji imaju poslovni odnos s Bankom minimalno 12 mjeseci – izuzatak od ovog pravila, ovisno o projektu i instrumentima osiguranja i u slučaju kada je poduzeće novoakvizirani strateški klijent Banke.

Valuta

Valuta u kojoj je izdat akreditiv, obično EUR/USD

Kamatna stopa

Po otkupu akreditiva, Banka klijentu isplaćuje iznos glavnice umanjen za odgovarajući diskont. Diskont se obračunava po metodi „prostog prihoda“ („Simple Yield“) za period od dana isplate diskontiranog iznosa potraživanja do dana dospijeća otkupljenog potraživanja, uz pet rezervnih dana.

Diskontna stopa se formira na osnovu mjesečnog EURIBOR-a i uz dodatak marže koja zavisi od preuzetog rizika.

Naknada

 1. naknada za obradu zahtjeva
 2. naknada za priliv po osnovu loro akreditiva

prema važećoj Odluci o tarifi naknada u poslovanju s klijentima korporativnog i poduzetničkog bankarstva

Rok korištenja

do 12 mjeseci, a najkasnije do datuma dospijeća akreditiva

Način korištenja

Odjednom

Rok i način
vraćanja

Banka izdavalac akreditiva uplaćuje puni iznos prihvaćenih dokumenata u korist Banke i to u roku predviđenom izdanim akreditivom

 

 

Krediti s pokrićem u depozitu (štednji) – lombardni

Namjena

Imajući u vidu kako je ukupan iznos kredita pokriven depozitom, namjena kredita može biti bilo koja namjena financiranja predviđena proizvodima kratkoročnog financiranja, s tim da se način, rok i izvor povrata kredita mogu definirati za svaki kredit posebno, ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja.

Korisnici kredita

Klijenti Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva

Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema svim zakonima (poduzeća koja posluju minimum 2 godine), klijenti koji imaju poslovni odnos s Bankom minimum 12 mjeseci – iznimka od ovog pravila ovisno o projektu i instrumentima osiguranja i u slučaju kada je poduzeće novoakvizirani strateški klijent Banke.

Iznos kredita

maksimalno 95% iznosa oročenog depozita (štednje).

Rok i način korištenja

Kratkoročni kredit:

 • maksimalno 12 mjeseci, od datuma puštanja kredita u tečaj
 • odjednom ili sukcesivno

Dugoročni kredit:

 • do 7 godina, od datuma puštanja kredita u tečaj
 • u mjesečnim ratama.

Osnovni instrumenti osiguranja

 • zalog u formi oročenog depozita
 • bianco vlastita mjenica uz mjenično ovlaštenje za popunu.

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga