Poslovni novčani tokovi u idealnim se uvjetima mogu točno predvidjeti što dakako nije slučaj u stvarnosti. Dobavljači Vam mogu ponuditi atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja, no radi usporene naplate potraživanja Vašem društvu nedostaju obrtna ili sredstva za održavanje tekuće likvidnosti. Kratkoročnim kreditima, odnosno kreditima s rokom povrata do godine dana, prvenstveno se osiguravaju sredstva za prevladavanje navedenih potreba.

U ponudi kratkoročnog financiranja:

  • Krediti za izvoz i pripremu izvoza roba i usluga
  • Krediti za ostale namjene
  • Revolving krediti
  • Krediti po osnovu prekoračenja na transakcijskom računu
  • Krediti bankama
  • Krediti drugim finansijskim institucijama
  • Krediti obezbj,namj,depozitom u visini od 100% iznosa kredita

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s Klijentom.

Napomena:

Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule
Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR
Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR

Prekoračenje po transakcijskom računu:

Ovaj kredit vam omogućava ulazak u negativni saldo na transakcijskom računu u svrhu održavanja likvidnosti i pokrivanja povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima.

Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: Do 12 mjeseci.

Način otplate: Na dan isteka ugovora, račun mora biti u pozitivnom saldu ili na nuli.
Kamata se plaća samo na iskorišteni dio prekoračenja.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule.

Kredit za obrtni kapital:

Namjena ovog kredita je finansiranje obrtnog kapitala i pokrivanje nedostatka likvidnih sredstava.

Iznos kredita: Zavisi od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, te ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok kredita: Do 12 mjeseci.

Način otplate: Otplata glavnice odjednom(na kraju perioda),u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule.

Revolving krediti:

Revolving kredit vam omogućava korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama vašeg poslovanja, a u svrhu održavanja likvidnosti i finansiranja povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima.

Kreditna sredstva možete koristiti i vraćati prema vašim potrebama, sukcesivno ili jednokratno.

Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.
Kamata se plaća samo na iskorišteni dio kredita. Naknada se plaća samo jednom za cijeli rok korištenja.

Vrste revolving kredita:

  1. Standardni revolving kredit na rok do 12 mjeseci, uz mogućnost prolongacije roka kredita za narednih 12 mjeseci, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani internim procedurama Banke.
  2. Revolving 6+6 na rok od 6 mjeseci uz mogućnost prolongacije roka kredita za narednih 6 mjeseci, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani internim procedurama Banke.

Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule.

Kredit za izvozne poslove i pripremu izvoza:

Namjena ovog kredita je da izvoznicima omogući uravnotežen novčani tok i pokrivanje kratkoročnih nedostataka likvidnih sredstava.

Iznos kredita: Do 100% ICD, ugovora o izvozu ili deviznog priliva, otvorenog loro akreditiva.

Rok otplate: Do 12 mjeseci za kredite za pripremu izvoza i izvoz , odnosno do 150 dana za kredite za izvoz.

Način otplate: Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule.

Krediti pokriveni novčanim depozitom djelimično ili u potpunosti

Namjena ovog kredita je finansiranje kratkoročnih potreba u situacijama gdje vlasnik društva ili druga fizička ili pravna osoba nudi za osiguranje novčani depozit.

Iznos kredita: Do visine iznosa depozita.

Rok otplate: Do 120 mjeseci, do isteka depozita-vezan za namjenu i potreban novčani tok.

Način otplate: Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda).

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule
Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR; Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga