Djelatnost komore zasniva se na:


  • Zastupanju interesa članova i razvijanje partnerstva sa Kantonalnom vladom i drugim organima u donošenju privrednih propisa, mjera i programa za područje Kantona i općina, a preko Komore F BiH i Komore BiH zastupanje interesa svojih članova na nivou F BiH i BiH kao države;
  • Praćenja stanja i predlaganje mjera za unapredjenje kantonalne privredne strukture, malih i srednjih preduzeća sa težištem aktivnosti na privatnom sektoru;
  • Razvijanju ekonomske saradnje Kantona sa odgovarajućim komorama partnerima regije, gradova i kantona iz drugih zemalja;
    Razvijanju poslovne informatike neophodne za članove i organe Komore i povezivanje u integralni informacioni sistem komora u BiH i Internet;
  • Edukaciji kadrova iz privrede i za privredu, naročito prekvalifikacija i stalno inoviranje znanja radnika i menadžmenta u preduzećima;
    Pružanju različitih servisa i konsaltinga zainteresiranim članovima;
  • Vršenju javnih ovlašćenja za članove sa prostora Kantona.

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga