U oblasti unaprijeđenja privrede i poduzetništva, Komora ima nadležnost u sljedećem:

-    predlaganju zakona i podzakonskih akata iz oblasti privrede, općih i sektorskih, i usklađivanja interesa različitih grana privrede;
-    pružanju usluga pri izradi projekata, registraciji firmi, biznis planova i drugih pravnih i konsalting usluga;
-    uspostavljanju saradnje i poslovnih odnosa sa finansijskim institucijama;
-    podrška u standardizaciji proizvoda i uvođenju inovacija;
-    organizovanje stručne edukacije;
-    formiranje baze podataka za sve članice Komore;
-    arbitriranje u narušavanju dobrih poslovnih običaja i odnosa;
-    izdavanje certifikata o porijeklu proizvoda;
-    potvrde o višoj sili;
-    potvrde o bonitetu radi učešća na tenderima;
-    učešće u dobivanju dozvola za izvođenje radova u inostranstvu;
-    daje ocjene i mišljenja o investicionim programima;
-    pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorske ekonomske politike, zaštiti domaće  proizvodnje, uspostavljanju ekoloških sistema, održivog razvoja, razvoja i unaprijeđenju institucija tržišta i utvrđivanju tehničkih i drugih standarda;
-    prati tekuća privredna kretanja po sektorima, posebno uticaj tržišta, kretanje proizvodnje, zaposlenost, kreditnu politiku banaka, kao i druge elemente relevantne za vođenje poslovne politike i o tome informiše članice Komore;
-    proučava i predlaže donošenje selektivnih podsticajnih mjera za pojedine sektore privrede na području Kantona, odnosno općine;
-    organizuje promotivno - propagandne aktivnosti;
-    iznalazi mogućnosti oko angažovanja ino kapitala kroz razne oblike povezivanja sa članicama Komore;
-    podsticanje implementacije međunarodnih standarda ISO 9001 - 2000, ISO 14000 i CE  znaka za proizvode;
-    povezuje privredne subjekte sa naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim  institucijama i podstiče učešće nauke u razvoju privrede;
-    izdavanje i oduzimanje licenci;
-    organizuje stručna savjetovanja, okrugle stolove i simpozije, prezentacije makro projekata i slično;
-    priprema i organizovanje članica u nastupima na sajmovima, izložbama i drugim oblicima prezentacije;
-    organizovanje i prihvat posjeta privrednih delegacija drugih regija i drugih država, te  uspostavljanje poslovnih komunikacija sa drugim komorama i zainteresiranim privrednim društvima;
-    izrada promotivnih, marketinških, brošura, pospekata, CD romova i sl. za pojedine članice, grupacije članica iz pojedinih grana ili za predstavljanje kompletne privredne strukture;
-    drugi stručni i organizacioni poslovi i zadaci prema zahtjevima članica;
-    informiše članice Komore o zaključcima i stavovima i drugim pitanjima zauzetim na  ogranima i tijelima Komore;
-    pokrenuta pitanja problematike od strane članica Komore, iznalazi rješenja putem organa i tijela Komore kod nadležnih organa
-    zastupanje interesa članica Komore pred nadležnim organima Kantona i općina, posebno  u oblasti sistema poreza i doprinosa i drugih mjera kojima se podstiče privredni razvoj.

Djelatnost iz gore navedenih stavova Komora obavlja neposredno, putem granskih udruženja u Stručnoj službi Komore gdje se utvrđuju prijedlozi, stavovi i mišljenja svojih članica. Inicijativa za rješavanje određenih pitanja dostavlja se Vladi Kantona i Federalnoj
komori putem organa Komore, bez obzira da li je inicijativa za rješavanje navedenih
problema potekla od organa izvršne vlasti ili od Komore, odnosno njenih članica.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga