Dugoročni krediti Corporate

U okviru Corporate-a, Banka odobrava dugoročne kredite svih namjena po kamatnoj stopi u intervalu: 6-mjesečni EURIBOR + (3,5-7)%. Od boniteta firme i ostvarenog prometa po transakcionom računu kod Banke, zavise uslovi odobravanja kredita (visina kreditnog zaduženja, kamatne stope, rok otplate kredita, naknade i dr.), što utiče na visinu EKS-a.

Dugoročni krediti-SME

Kredit

Iznos
u KM

Rok

Kamatna
stopa (%)

EKS (%)

Dugoročni krediti
za stalna sredstva

do 300.000

do 10 godina

6-mjesečni
EURIBOR
+(4-6)

6-mjesečni
EURIBOR
+(4,22-6,23)

Dugoročni krediti
za nabavku automobila

do 100.000

do 5 godina

6-mjesečni
EURIBOR
+(4,5-6,5)

6-mjesečni
EURIBOR
+(4,93-6,95)

Dugoročni krediti
za obrtna sredstva

do 300.000

do 5 godina

6-mjesečni
EURIBOR
+(5-7)

6-mjesečni
EURIBOR
+(5,43-7,45)

Dugoročni krediti
za ostale namjene

do 300.000

do 5 godina

6-mjesečni
EURIBOR
+(5,5-7,5)

6-mjesečni
EURIBOR
+(5,94-7,95)


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga