OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 216 km²
Broj stanovnika 52.607
Broj zaposlenih 8.736
Broj nezaposlenih 9.651
BDP 188.758.000 KM
Struktura privrede Prerađivačka industrija, građevinarstvo, poljoprivreda i trgovina. U okviru prerađivačke djelatnosti zastupljena je proizvodnja i prerada plastike, drveta, tekstila, odjeće i obuće, metaloprerađivačka djelatnost (proizvodnja mašina i uređaja), proizvodnja namještaja, reciklaža.
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 757; Jedinice u sastavu: 539; Obrti: 1.167
Informacije o radnoj snazi VSS: 495; VŠS: 51; SSS: 2.021; NSS: 3; VKV: 66; KV: 4.070; PKV: 319; NKV: 2.626
Prosječna neto plaća 536 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 2.080
Prirodna bogatstva Nemetaličke mineralne sirovine, termomineralne vode, zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane i uzgoj voća
Uvoz - izvoz 190.969.000 KM - 174.250.000 KM

 

KONTAKT
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon  + 387 (0)35 700 803
Adresa  Mulamustafe Bašeskije br.1, 75320 Gračanica, BiH
Ostalo  www.opcina-gracanica.ba

 

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

R.br. Korak Opis koraka
1. Informisanje  u Centru za dozvole  o mogućnosti građenja na odabranoj parceli O mogućnosti građenja na parceli u skladu sa važećim  planskim dokumentima usvojenim za predmetnu lokaciju službena osoba sačiniće zabilješku i dati je stanci radi daljeg postupanja. 
2. Preuzimanje zahtjeva za podnošenje urbanističke dozvole u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima Općine ili sa oficijelnog web portala Općine Gračanica kao i na ovoj web stranici Obrazac zahtjeva se nalazi u prijemnoj kancelariji općine ili se može preuzeti na web stranici Općine Gračanica kao i u sekciji Dokumenti.
3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti sa potrebnim prilozima Potrebni prilozi za izdavanje urbanističke saglasnosti: 
- kopija katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne parcele,
- obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uslova,
- druge   dokumente   ili   podatke   koje   Ministarstvo   ili nadležna općinska služba utvrdi kao relevantne za pripremu i izradu urbanističke suglasnosti (idejni projekt građevine, opis predviđene tehnologije rada ako se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru, okolinsku dozvolu  i td.),
- dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse 
-službena zabilješka urbaniste-provjera o mogućnosti građenja na parceli u skladu sa važećim  planskim dokumentima usvojenim za predmetnu lokaciju
4. Postupanje po pozivu službene osobe za dostavljanje potrebne dokumentacje ili učešće u posebnom ispitnom postupku radi davanja mogućnosti zainteresiranim strankama da ostvare i  zaštite svoja prava i interese Pribavljanje potrebnih saglasnosti od nadležnih organa za koje je u toku postupka utvrđena obaveza pribavljanja u zavisnosti od specifičnih uslova djelatnosti koja će se obavljati u objektu ili specifičnosti lokacije na kojoj se želi graditi objekat.
(Pojašnjenje: u pojedinim predmetima je neophodno pribaviti saglasnost drugih organa: poljoprivredna saglasnost, okolinsku dozvolu, priključak na magistralnu cestu, priključak na regionalnu cestu, saglasnost za izgradnju objekta u zaštitnom pojasu dalekovoda, predhodnu vodnu saglasnost za korištenje vode, elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla ...)
Stranka u postupku, po zakonu je: „podnosilac zahtjeva kao i vlasnik ili posjednik parcele koja neposredno graniči sa predmetnom parcelom“.
5. Stavljanje klauzule pravosnažnosti na  rješenje o urbanističkoj saglasnosti Po završetku upravnog postupka  na Rješenja o urbanističkoj saglasnosti podnosilac zahtjeva  treba zatražiti od Službe stavljanje klauzule pravosanažnosti. (na šalteru Urbanizma u Centru za pružanje usluga građanima)
6. Produženje rješenja o urbanističkoj saglasnosti U slučaju da se ne pristupi odmah podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenja treba znati da urbanistička suglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti i u tom se periodu može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.
Važenje urbanističke suglasnosti može se izuzetno produžiti za još jednu godinu.

Pojašnjenje:  Jednostavnija procedura, prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju je za lokacije koje se nalaze u obuhvatu važećih detaljnih planskih dokumenata: zoning plana ili regulacionog plana jer se tada izdaje Rješenje o lokacijskoj informaciji - upravni akt po skraćenom postupku i ono važi važi do izmjene važećeg ili donošenja novog detaljnog planskog dokumenta, ako je njegovo donošenje predviđeno planom šireg područja.

Ako zainteresirana osoba nije podnijela zahtjev za odobrenje za građenje u roku od godinu dana od dana prijema lokacijske informacije, dužna je pismeno tražiti uvjerenje od nadležnog organa da izdata lokacijska informacija nije promijenjena, prije podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje.

DOKUMENTI 

Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanistickoj saglasnosti.pdf

Zahtjev za produženje važnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti.pdf

Zahtjev za izmjenu i dopunu izdatog rješenja o urbanističkoj djelatnosti.pdf

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI ZA GRAĐENJE ZAVISNO OD VRSTE OBJEKTA I VRSTE INTERVENCIJA NA OBJEKTU
  Administrativna taksa na zahtjev za individ.stambeno-poslovni objekat do 100 m2 70 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za individ.stambeno-poslovni objekat više od 100 m2 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za poslovne objekte samostalne uslužne i zanatske proizvodne djelatnosti do 150 m2 100 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za poslovne objekte samostalne uslužne i zanatske proizvodne djelatnosti preko 150 m2 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za stambeni i stambeno posl. objekat kolektovnog stanovanja svi 400 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za poslovni objekti (trgovački, skladišni, uprav ni, bazeni i sl.) do 250 m2 300 KM
  Administrativna taksa na zahtjev  za poslovni objekti (trgovački, skladišni, upravni, bazeni i sl.) preko 250 m2 500 KM
  Administrativna taksa na zahtjev na poslovno-proizvodni objekti (uključujući i farme i ekonomske objekte veće od 200 m2 tlocrtne površine) tlocrtne površine do 400 m2 350 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za poslovno.proizvodni objekti od 400 – 600 m2 400 KM
  Administrativna taksa na zahtjev poslovno-proizvodni objekti od 600 m2 i više 500 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za TS,PTT centrale, GSM bazne stanice, trase infrastrukture (dalekovodi, trasa PTT mreže, kablovske TV, kanalizac.i vodovodna mreža i drugi infrastrukturni objekti SVI 400 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za benzinske pumpe i plinske stanice SVI 500 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za dogradnju, rekonstrukciju, nadziđivanje stambeno-poslovnih objekata do 100 m2 70 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za dogradnju, rekonstrukciju, nadziđivanje stambeno-poslovnih objekata preko 100 m2 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za dogradnju, rekonstrukciju, nadziđivanje, proizvodnih i poslovnih objekata do 100 m2 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za dogradnju, rekonstrukciju, nadziđivanje, proizvodnih i poslovnih objekata preko 100 m2 300 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene izgrađenog ili dijela objekta do 100 m2 70 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene izgrađenog ili dijela objekta preko 100 m2 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za izmjenu urbanističke saglasnosti isto kao i urbanistička  
  Administrativna taksa na zahtjev za proširenje i utvrđivanjer upotrebnog prostora izgrađenom objektu 70 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za izdavanje stručnog mišljenja za objekte za koje odobrenje daju kantonalni ili federalni organi uprave 30 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za produženje važnosti urbanističke saglasnosti 25 KM

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Prikupljanje sve potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za  izdavanje rješenja odobrenja za građenje ukjučujući i izradu glavnog ili izvedbenog projekta građevine U Rješenju o urbanističkoj saglasnosti ili Rješenju o lokacijskijskoj informaciji navedeno je  osim dokumenata koji su određeni Zakonom  koji se i dodatni - drugi prilozi određeni posebnim  zakonima trebaju predati uz zahtjev.
Potpun zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje je onaj koji sdrži sve tražene priloge.
2. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje građevinske  dozvole- rješenja o odobrenju za građenje u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima Općine ili sa oficijelnog web portala Općine Gračanica kao i ona ovoj web stranici Obrazac zahtjeva se nalazi u prijemnoj kancelariji općine ili se može preuzeti na web stranici Općine Gračanica kao i u sekciji Dokumenti.
3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje sa potrebnim prilozima. Potrebni prilozi za izdavanje odobrenja za građenje su: 
-          pravosnažna  lokacijska informacija, odnosno urbanistička    saglasnost,
-          dokaz o pravu građenja na predmetnoj lokaciji,
-          tri primjerka glavnog projekta,
-          pisani  izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta, 
-          pisani  izvještaj i  potvrdu  o  izvršenoj  nostrifikaciji  u  slučajevima iz  Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona  („Službene novine Tuzlanskog kantona“,  br oj: 6/11,  4/13,  15/13,  i 3/15)
-          okolinska dozvola ako je potrebna za vrstu objekta koji se gradi u skladu sa članom  64. stav (2) prethodno navedenog Zakona,
-          elaborati  o  istražnim  radovima  ako  su  podaci  iz  njih poslužili   za   izradu   glavnog   projekta,   te   tehnološki elaborat ako je potreban,
-          dokaz o uplati administrativne takse,
-          drugi prilozi određeni posebnim zakonima koji su navedeni u u Rješenju  o urbanističkoj saglasnosti, (prethodna elektroenergetska saglasnost, saglasnost za priključak objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vodna saglasnost i sl.)
4. Postupanje po pozivu službene osobe za dostavljanje potrebne dokumentacje U slučaju poziva od službene osobe koja vodi postupak potrebno je postupiti po pozivu dostaviti ili dopuniti traženu dokumentaciju.
5. Plaćanje obaveza iz rješenja U postupku izdavanja odobrenja za građenje objekta plaćaju se obaveze po osnovu naknadne za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta, naknade za uređenje građevinskog zemljišta i komunalna taksa. Sve naknadne utvrđuju se po mkorisne površine objekta. 
Iznos se utvrđuje ili posebnim rješenjem ili rješenjem o odobrenju za građenje
6. Stavljanje klauzule pravosnažnosti na  rješenje o odobrenju za građenje Po završetku upravnog postupka  na Rješenje odobrenju za građenje podnosilac zahtjeva  treba zatražiti od Službe stavljanje klauzule pravosanažnosti. (na šalteru Urbanizma u Centru za pružanje usluga građanima)

DOKUMENTI 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje.pdf

Zahtjev za obnovu postupka izdavanja rješenja o odobrenju za gradjenje.pdf

Zahtjev za izmjenu i dopunu izdatog odobrenja za gradjenje.pdf

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativne takse  za izdavanje  odobrenja za građenje zavisno od vrste objekta  i vrste intervenceje na objektu
  Administrativna taksa na zahtjev za stambeno-poslovni objekat 35 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za poslovno-proizvodni (uključujući farme, samostalne zanatske i uslužne djelatnosti) 50 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za ostale polsovne objekte 100 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za benzinske pumpe 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev TS, PTT centrale, GSM bazne stanice, trase infrastrukture (dalekovodi, trasa PTT mreže, kablovske TV, kanalizac. i voldovodne mreže i drugi infrastrukturni objekti). 150 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za odobrenje za rušenje objekta 70 KM
  Administrativna taksa na zahtjev za izmjenu odobrenja  (promjena investitora) isto kao i odobrenje.  
  Pogodnost gradskog građevinskog zemljišta-renta obračunava se po m2 korisne površine objekta. 
(Plaća se samo za lokacije objekata na gradskom građevinskom zemljištu. Zemljište je pdijeljeno u VI zona, najviša naknada je za I zonu, a većina privrednih objekata je u V i VI zoni.
Od 51 KM/m do 8,5  KM/m 
  uređenje građevinskog  zemljišta, takođe po zonama  
(Plaća se samo za lokacije objekata na gradskom građevinskom zemljištu. Zemljište je pdijeljeno u VI zona, najviša naknada je za I zonu, a većina privrednih objekata je u V i VI zoni.
Od 9,0 KM/m do 1,5  KM/m 
  Komunalna taksa, zavisi od vrste objekta i lokacije. Obračunava se po m2 korisne površine objekta Max 1,5 KM/m 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

R.br. Korak Opis koraka
1 Preuzimanje zahtjeva za tehnički prijem objekta i izdavanje rješenja o upotrebnoj dozvoli u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima Općine ili sa oficijelnog web portala Općine Gračanica kao i na ovoj web stranici. Obrazac zahtjeva se nalazi u prijemnoj kancelariji općine ili se može preuzeti na web stranici Općine Gračanica kao i u sekciji Dokumenti.
2 Podnošenje zahtjeva za tehnički prijem i odobrenje za upotrebu Potrebni prilozi za podnošenje zahtjeva su: 
-          Pravosnažno  odobrenja za građenje, uključujući i eventualne izmjene i dopune, 
-          geodetski snimak građevine i parcele izrađen na katastarskoj podlozi u analognom i digitalnom obliku,
-          pisana izjava izvođača o izvedenim radovima,
-          pisano izvješće nadzora nad građenjem, sa potvrdom o kompletnosti radova.
-          taksa
3 Dostavljanje ostale dokumentacije komisiji za tehnički prijem građevine Investitor je dužan osigurati prilikom tehničkog pregleda prisustvo svih sudionika u građenju, osigurati uslove za rad, te slobodan ineometan pristup svim dijelovima građevine uz potrebnu stručnu asistenciju nadzora i izvođača.
Investitor je dužan, prije tehničkog pregleda, komisiji za tehničkipregled dostaviti na uvid i raspolaganje tokom njenog rada dokumentaciju na temelju koje je izgrađena građevina, odnosno izvedeni radovi:
-          odobrenje za građenje i glavni projekt,
-          ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
-          građevinski dnevnik,
-          građevinsku knjigu,
-          dokaz o ispitivanju i kvalitetu ugrađenih materijala, proizvoda i opreme,
-          ostalu dokumentaciju definiranu posebnim propisima u zavisnosti od vrste građevine.
4 Plaćanje obaveza za rad komisije za tehnički prijem objekta U postupku izdavanja odobrenja za upotrebu objekta plaćaju setroškovi  obavljanja tehničkog pregleda, koji se utvrđuju za svaki konkretan slučaj na osnovu  posebne odluke općinskog načelnika, a koje snosi investitor.
 Iznos se utvrđuje ili posebnim rješenjem ili rješenjem o upotrenoj dozvoli.  
5 Stavljanje klauzule pravosnažnosti na  rješenje o upotrebnoj dozvoli Po završetku upravnog postupka  na Rješenje o upotrebnoj dozvoli podnosilac zahtjeva  treba zatražiti od Službe stavljanje klauzule pravosanažnosti. (na šalteru Urbanizma u Centru za pružanje usluga građanima)

 

UPIS  IZGRAĐENOG OBJEKTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE I  KATASTAR NEKRETNINA
1 Podnošenje zahtjeva za izgrađani objekat  (Za svaki izgrađen objekat potrebno je izvršiti i njegovo uplanjenje – upis u zemljišne knjige i katstar nrkretnina. Samo građevina za koju je izdano odobrenje za upotrebu može se upisati u zemljišne knjige.) Obrazac zahtjeva se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima- šalter katastra i popunjavanja ga službenik koji radi na šalteru.
Potrebni prilozi za uplanjenje izgrađenog objekta su:
-pravosnažno  odobrenja za upotrebu,
-plaćena taksa

DOKUMENTI 

Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu.pdf

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

R.br. Korak Opis koraka
1. Zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko podnosi se nakon pribavljanja urbanističke saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i to za poslovne objekte, osim za objekte iz oblasti poljoprivrede. Za ove i ostale objekte zahtjev se podnosi Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Općine Gračanica. Zahtjev se zaprima direktno na šalteru u elektronskoj formi. Rok za izdavanje poljoprivredne saglasnosti je 30 dana. Nakon pribavljanja urbanističke saglasnosti, potrebno je podnijeti zahtjev Poljoprivrednoj inspekciji za izdavanje zapisnika o trenutnom načinu korištenja predmetnog zemljišta. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: posjedovni list, zk izvadak, kopija katastarskog plana, izvod iz prostornog plana i urbanistička saglasnost. Zahtjev se podnosi poštom ili lično na adresu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Rudarska 72, Tuzla i na zahtjev se ne plaća taksa. Ista dokumentacija se predaje i uz zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti zajedno sa zapisnikom poljoprivrednog inspektora.
2. Službeno lice za rješavanje zahtjeva za poljoprivrednu saglasnost upućuje zahtjev Poreznoj ispostavi za procjenu tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta Komisija ovlaštena od strane Porezne ispostave vrši procjenu vrijednosti zemljišta i o tome sačinjava zapisnik
3. Službeno lice pismeno obavještava podnosioca zahtjeva o iznosu naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Na osnovu procjene tržišne vrijednosti zemljišta, dostavljene od strane Porezne ispostave i podataka iz zakonom utvrđene ljestvice katastarskog prihoda, općinski službenik vrši obračun naknade za pretvorbu zemljišta za cijelu građevinsku parcelu.
4. Izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti. Poljoprivredna saglasnost se izdaje nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati naknade za pretvorbu zemljišta

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti 15,00 KM
2. Naknada za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta Zavisno od tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta, veličine građevinske parcele, kulture i klase zemljišta

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (Linkovati na dokument u prilogu)
2. Ostali dokumenti navedeni u koracima pripadajućeg postupka

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za promjenu namjene objekta Obrazac zahtjeva se nalazi u prijemnoj kancelariji općine
2. Predaja priloga uz zahtjev Potrebni prilozi: Kopija katastarskog plana sa snimljenim objektom, posjedovni list, dokaz o uplaćenoj taksi, službena zabilješka urbaniste o pravu građenja, rješenje o urbanističkoj saglasnosti,  rješenje o odobrenju za građenje.
3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje Po ranije navedenim koracima kod postupka izdavanja odobrenja za građenje
4. Podnošenje zahtjeva za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu Po ranije navedenim koracima kod postupka izdavanja odobrenja za upotrebu

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene izgrađenog ili dijela objekta do 100 m2 70 KM
2. Administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene izgrađenog ili dijela objekta preko 100 m2 150 KM

 

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT

R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti (promjena namjene)
2. Zahtjev za izdavanje dozvole za gradnju
3. Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu
4. Kopija katastarskog plana sa snimljenim objektom
5. Posjedovni list
6. Dokaz o uplaćenoj taksi
7. Službena zabilješka urbaniste o pravu građenja
8. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti
9. Rješenje o odobrenju za građenje