OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 201 km²
Broj stanovnika 36.041
Broj zaposlenih 3.526
Broj nezaposlenih 8.936
BDP 6.864.000 KM
Pravna lica 388
Jedinice u sastavu 324
Obrti 539
Informacije o radnoj snazi

VSS: 317; VŠS: 49; SSS: 2.194; NSS: 10; VKV: 15; KV: 2.880; PKV: 89; NKV: 3.382

Prosječna neto plaća 615 KM
Uvoz - izvoz 38.649.000 KM - 30.699.000 KM

 

KONTAKT

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 631 262
Adresa Ul. Patriotske lige bb, 75260 Kalesija, BiH
Ostalo www.kalesija.ba

 

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Administrativna taksa Banka ili pošta
2. Posjedovni list Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
3. Kopija katastarskog plana Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
4. Idejni projekat Pravno lice registrovano za projektovanje
5. Potrebne saglasnosti u zavisnosti od lokacije i namjene  
6. Prethodna vodna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK
7. Okolinska dozvola Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a
8. Gradnja u zaštitnom pojasu   Magistralne ceste/Regionalne ceste i izgradnja priključka na iste JP Ceste Federacije BiH Sarajevo/JP Direkcija cesta Tuzla
9. Poljoprivredna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK
10. Elaborat o geomehaničkom ispitivanju Pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti geomehaničkog ispitivanja
11. Prethodna elektroenergetska saglasnost JP Elektroprivreda BiH
12. Elektrodistribucija Tuzla  
13. Saglasnost za priključak na vodovod i kanalizaciju JP Vodovod i kanalizacija ili upravitelj mjesnih vodovoda

DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne. 

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Administrativna taksa Banka ili Pošta
2. Urbanistička saglasnost/lokacijska informacija-pravosnažna Investitor
3. Posjedovni list sa identifikacijom starog premjera Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
4. Zemljišno knjižni izvadak Općinski sud -Zemljišno knjižni ured
5. Glavni projekat Pravno lice registrovano za projektovanje
6. Revizija projektne dokumentacije Pravno lice registrovano za projektovanje
7. Vodna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede TK-a i Agencija za vodno područje rijeke Save
8. Sanitarna saglasnost na lokaciju Općinska inspekcija
9. Sanitarna saglasnost na projekat Općinska inspekcija
10. Dokaz o uplati naknade za izgradnju skloništa Banka ili pošta
11. Dokaz o uplati naknade za rentu(pogodnost lokacije) građevinskog zemljišta Banka ili pošta
12. Kopije ranije pribavljenih saglasnosti Investitor

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne. 

 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Administrativna taksa Banka ili pošta
2. Ovjerena kopija odobrenja za građenje Investitor
3. Ovjerena kopija urbanističke saglasnosti/lokacijske informacije Investitor
4. Geodetski snimak građevine i parcele izrađen na katastarskoj podlozi u analognom i digitalnom obliku Registrovano pravno lice
5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima Registrovano i ovlašćeno pravno lice
6. Pisanu izjavu nadzora nad građenjem Registrovano i ovlašćeno pravno lice
7. Vodna dozvola Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede TK-a i Agencija za vodno područje rijeke Save
8. Dokaz o uplati naknade za rad Komisije za tehnički pregled Banka ili pošta
9. Ovjerene kopije saglasnosti i dozvola propisanih Zakonom Investitor
10. Elaborati, Atesti, Stručni nalazi i mišljenja propisana posebnim Zakonom Registrovano i ovlašćeno pravno lice

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1 Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne. 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva Dostupan je na infopultu šalter sale Općine
2. Kompletiranje zahtjeva sa drugim dokumentima (posjedovni list,kopija katastarskog plana,zemljišno knjižni izvadak) Ostala dokumenta se vade u šalter sali i Gruntovnici Suda
3. Obezbjeđenje stručnog mišljenja komisije za izdavanje urbanističke saglasnosti Zadužen je referent-saradnik za urbanizam
4. Obezbjeđenje zapisnika poljoprivrednog inspektora Općinska služba kontaktira pisanim putem kantonalnog poljoprivrednog inspektora koji sačinjava zapisnik

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Trošak pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište Formira se kao umnožak Površine koja je predmet pretvorbe  i jedinične cijene (zavisi od kulture, klase zemljišta)
2. Trošak komisiji za procjenu 50,00 KM
3. Administrativna taksa 25,00 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Informacije trenutno nisu dostupne.   Informacije trenutno nisu dostupne.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1.   Informacije trenutno nisu dostupne.